ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101307   นางสาวจารุดี   แซ่เถา : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5901102505   กนกวรรณ   แซ่ท้าว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 14ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5904101315   ฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5905101394   สิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 14ชั่วโมง
5906103458   ศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 14ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5915123313   เกศินี   ชุติพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
6003103341   พรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6004101369   ยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6004107326   วุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 14ชั่วโมง
6004108315   ฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 14ชั่วโมง
6006103308   กัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103410   พลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103491   สุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006104411   วิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 14ชั่วโมง
6009101366   วรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6009101381   ศุจินธร   รังสิบรรพต : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6012106366   ศุภกร   มาลีศรีไสว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
6018102352   ปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
6022101416   นางสาววิไลลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ 14ชั่วโมง
6103103334   ปิยนุช   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 14ชั่วโมง
6104103342   อัมพร   หว่างไม : เคมี 14ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6106101342   ณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106101398   พรชัย   แซ่เฮ้อ : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106101425   มานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106102322   จิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 14ชั่วโมง
6106105304   ไกรภพ   ถนอมรุ่งเรือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 14ชั่วโมง
6109101361   รุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6109101367   วิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6109102322   นีรณุช   เจริญทรัพย์อนันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6112107309   นางสาวทิพย์สุภา   แซ่หว้า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 14ชั่วโมง