โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 "ศึกษาดูงานนอกสถานที่"

วันที่เริ่มต้น 14/11/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งทางหลักสูตรฯ ให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของสถานประกอบการ โดยการจัดทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นั้น จะส่งผลสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธ์ และวัสดุเกษตร ให้มีความรู้ด้านประสบการวิชาชีพเฉพาะสาขาได้ ทั้งยังได้มีการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ และเพิ่มพูแนวโน้มการเรียนรู้เชิงพัฒนาต่อไปอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล