ผู้เข้าร่วม
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
สาวิกา กอนแสง คณะผลิตกรรมการเกษตร
นพดล จรัสสัมฤทธิ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ คณะผลิตกรรมการเกษตร
นุจรีย์ พรมโสภา คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กรวิกา บุญมาวรรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124312   นางสาวณัฐวดี   เวศยพิรุฬห์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124313   นางสาวทักษิณา   สมบูรณ์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124315   นายนที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124318   นางสาวพรทิพย์   เชาวกิจโสภณ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124319   นางสาวพลอย   ขอนทอง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124325   นายวทัญญู   ฟองศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง