ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124312   นางสาวณัฐวดี   เวศยพิรุฬห์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124313   นางสาวทักษิณา   สมบูรณ์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124315   นายนที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124318   นางสาวพรทิพย์   เชาวกิจโสภณ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124319   นางสาวพลอย   ขอนทอง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124325   นายวทัญญู   ฟองศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง