งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36 สจล._21-26ธ.ค.2561(13527)

วันที่เริ่มต้น 21/12/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จะจัดขึ้นวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมี 12 สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรทางการเกษตร
จาก 4 ภาคของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เป็นภาคีสมาชิก 4 จอบแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดโครงการมายาวนานติดต่อกันเป็นครั้งที่ 36 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะนำนักศึกษาจำนวน 120 คน เข้าแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการสาขาเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภาคี เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการเกษตร 4 ภาคของประเทศไทย งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ นับเป็นการแข่งขันทักษะการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 12 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( วิทยาเขตกำแพงแสน , สกลนคร ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนเรศวร

มีกิจกรรมหลากหลายประเภทอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่นักศึกษา การแข่งขันทักษะการเกษตร ทำให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ต้องหันมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อครองความเป็นเลิศทางด้านทักษะการเกษตร โดยมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จำนวน 18 ทักษะ ได้แก่ 1) การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 2) การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 3) การแข่งขันเซทแมลง 4) การตอบปัญหาทางการเกษตร 5) การรีดเต้านมเทียม 6) การจัดสวนถาด 7) การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 8) การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 9) การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 10) การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 11) การพูดส่งเสริมการเกษตร 12) การวินิจฉัยโรคพืช 13) การตอนสุกร 14) การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง 15) โครงงานทางการเกษตร 16) การคำนวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช 17) การคล้องโคและล้มโค 18) การแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา ทักษะสาธิต 1 ทักษะ คือ การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1) ฟุตบอล 7 คน (ชาย) 2) วอลเลย์บอล (หญิง) 3) เซปักตะกร้อ (ชาย) 4) บาสเก็ตบอล (หญิง ) และการประกวด MISS-MISTER สี่จอบ

ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ โดยเป็นการนำความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง เกิดการพัฒนาทักษะวิชาการทางด้านสาขาเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบันต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนและการสืบสานวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน นิสิต นักศึกษา รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร 12 สถาบัน และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 คณะที่ได้ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปแข่งขัน ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 36 อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   180000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล