ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
5801105363   นางสาวมณีรัตน์   สุภารักษ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
5801124308   นางสาวชาคริยา   กองเอียด : เกษตรเคมี 48ชั่วโมง
5801124347   นางสาวสุภมาศ   พิมล : เกษตรเคมี 48ชั่วโมง
5801126327   ภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 48ชั่วโมง
5822101305   กัณฐิกา   เต็งศิริวัฒนานนท์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5822101321   เจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5822101322   ฉัตรธิดา   สามเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5822101347   นายธวัชชัย   ปิงกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 48ชั่วโมง
5822101421   สุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5901101378   นายอิสระ   สันโดษวนาไพร : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 48ชั่วโมง
5901102446   วรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 48ชั่วโมง
5901102467   ศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5901102494   อัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 48ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 48ชั่วโมง
5922101309   กุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 48ชั่วโมง
5922101314   จุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5922101418   อทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 48ชั่วโมง
6001102340   ชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 48ชั่วโมง
6001102362   ธนวิทย์   จันทิพย์ : พืชสวน 48ชั่วโมง
6001102457   วิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน 48ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 48ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 48ชั่วโมง
6001105327   ฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 48ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
6001105353   นนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 48ชั่วโมง
6001105369   ปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 48ชั่วโมง
6001105407   สัญญา   ยกน้อยวงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 48ชั่วโมง
6001122011   เฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6022101302   กนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
6022101449   อรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 48ชั่วโมง
6101101018   นายดนุพล   ใจจริง : พืชไร่ 48ชั่วโมง
6101101318   ณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 48ชั่วโมง
6101101325   ธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 48ชั่วโมง
6101101349   พุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 48ชั่วโมง
6101101377   อริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 48ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 48ชั่วโมง
6101105375   อรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 48ชั่วโมง
6101113310   ชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 48ชั่วโมง
6101113320   ธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 48ชั่วโมง
6101113331   นายศิรวรรษ   ธนูศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 48ชั่วโมง
6101122024   นายเดชาวัต   ศรีจอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6101122036   นายบูดีร์มัน   สาเต๊าะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6101122054   นายศุภกร   ศรีกำพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
6101124314   ณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 48ชั่วโมง
6101124324   ยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 48ชั่วโมง
6101125315   ณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 48ชั่วโมง
6101125330   มิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 48ชั่วโมง
6101125336   ศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 48ชั่วโมง
6122101001   นายเจตน์   เกตุแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 48ชั่วโมง
6122101004   นายชาญศักดิ์   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 48ชั่วโมง
6122101380   ปวริศ   ญาณจรูญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
6122101423   ศศิกานต์   ศรีเกิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 48ชั่วโมง