โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 01/12/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ห่างไกลบ้านและผู้ปกครอง และยังมีหลายอย่างที่นักศึกษาน้องใหม่ต้องเรียนรู้และปรับตัว รวมถึงการทำความรู้จัก ได้สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนและนักศึกษารุ่นพี่ ภายในคณะ และนักศึกษาที่อยู่ต่างคณะ ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ยังรวมถึงการฝึกความพร้อมเพียง การใช้เวลาว่างหลังการเรียน ในการออกกำลังกาย สร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ รวมทั้งนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกัน และได้รับความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี ต่อไป

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 45 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักของคำว่า “การกีฬา คือยาวิเศษ” โดยจัดกิจกรรมโครงการวันที่ 1-2ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล