ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6018102301   นางสาวกรวรัศมิ์   เวชพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102306   นายจารุเดช   สิวานุสรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102312   นายชญานนท์   หงษ์ชูเวช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102318   นางสาวณัฐการ   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102321   นางสาวณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102323   นางสาวเติมตุน   พวงงาม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102326   นายธนกฤต   ชะนะหัง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102330   นายธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102333   นางสาวธัญจิรา   นาคสมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102336   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์หอม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102343   นางสาวนิโลบล   สมป่าสัก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102346   นางสาวเบญจวรรณ   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102366   นางสาวศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102371   นางสาวสุพิชชา   นะธัม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง