โครงการจ้ดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (ฝ่ายจัดเตรียมขบวน)

วันที่เริ่มต้น 01/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด เทศบาลนครเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตร และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรทอวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ด้วยการปลูกฝังให้ บุคลากร นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถชี้นำสังคม ในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม ในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้ดำรงอยู่ ซึ่งในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จะเป็นวันลอดกระทงในทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และจัดการประกวดแข่งขันกระทงใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดก้ันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทงและรูปแบบขบวนในการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และมีการบูรณาการกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันในการดำเนินงานจัดทำรถกระทงเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล