ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101306   นางสาวพจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101308   นางสาวพูนโสภา   ฝั่งสาคร : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101310   นางสาวสุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5905204303   นายกฤษฎา   ธนารักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204310   นางสาวชลธิชา   ทิมอรุณ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204312   นางสาวชุติภา   มาลัย : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204323   นางสาวธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204332   นางสาวประไพรพักตร์   เรืองศรี : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204344   นางสาวศกุณตลา   คำซาว : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204352   นางสาวอภิสรา   จันสีมุ่ย : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6001122001   นายกนกศักดิ์   กองแก้วสดใส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
6003101317   นายชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101331   นางสาวจีราวรรณ   สังขไพรวรรณ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101398   นายประกฤษฎิ์   ซุ่นอินทร์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101424   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101462   นางสาวสาวินี   เทพวัช : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006103042   นางสาวฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 9ชั่วโมง
6006104391   นายมนัสศักดิ์   ทองทิพย์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6006105351   นางสาวปริยาภัทร   ใจหมั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6006105386   นายอดิศักดิ์   เวียงเดช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6101101048   นางสาววัลลิภา   วิทยาพงษ์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 9ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6101105302   นายก้องตระกูล   สุวรรณแพร่ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101124301   นายกตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124304   นายกฤษณะ   ภูสถาน : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124309   นายจักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124320   นายนพรัตน์   สายวงค์คำ : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124323   นายพีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101125308   นายชาณิศ   โพนสาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6103101317   นายธนกร   พงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6103101331   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6103102337   นายวรุตม์   ไชยวรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6103103367   นางสาวอมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101354   นายพงศ์พิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101381   นายศักดิธัช   ชอบธรรมกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101399   นายสุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104103317   นายธีรพัฒน์   คงเจริญ : เคมี 9ชั่วโมง
6104106323   นายปารมี   วงค์คำปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106328   นายเพชร   ทองขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106344   นายอานันท์   คำใจหนัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101358   นายพงษ์ศักดิ์   ทองกลัด : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101376   นายฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101387   นายศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101421   นายอัษฎางค์   เตชะอุ่น : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105105398   นางสาวสุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6106101308   นางสาวกัญญ์วราภา   ไชยนุรักษ์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106101418   นางสาวภคพร   โปทา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106101440   นายวีรภัทร   บุญต่อ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106102309   นายกันตวิชญ์   แก้วจักร์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102347   นางสาวทิพธัญญา   เอี่ยมศรีพงศ์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102349   นายธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102365   นางสาวเบญจวรรณ   บริสุทธิ์เพ็ชร์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102405   นางสาวลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102408   นายวงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102433   นายสิรภพ   ผ่องประภา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102440   นางสาวสุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102452   นางสาวอัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102453   นางสาวอาทิตยา   จินใจ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106103344   นางสาวดุษฎีพร   เรืองคำ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 9ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104315   นางสาวจิณห์วรา   บุหงา : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104331   นางสาวชลนิภา   สารทอง : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104356   นางสาวธณีญา   คงเขียว : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104384   นางสาวพรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104397   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104408   นางสาววรัญญา   หมอป่า : การเงิน 9ชั่วโมง
6109101312   นายจิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101346   นายพงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101352   นายภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 9ชั่วโมง
6110101371   นายวัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 9ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 9ชั่วโมง
6110101376   นายวุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 9ชั่วโมง
6112101302   นายกรวิชญ์   จันทร์ฟู : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101309   นายชนัตร   สินจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101310   นายชัยพันธ์   มงคล : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101311   นายชาติชาย   อมรไพรกุล : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101313   นายณัฐพันธ์   ราชคม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101329   นายพงศกร   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101338   นายภานุวัฒน์   ฝั้นพรม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112102316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6112102318   นายธัชพล   แก้วก๋องมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6112106323   นายธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
6114101329   นายเดชาธร   แซ่ตึ๋ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101367   นายภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101372   นายยอดเมือง   หลอยจอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101378   นายวรพล   รังษิมาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101391   นางสาวสกาย   สุวรรณกิตติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114102305   นางสาวกัญญารัตน์   สายสวาท : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123407   นายอัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6119103507   นางสาวชุตินันท์   พัฒนศิริเลิศ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง