ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101306   พจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101308   นางสาวพูนโสภา   ฝั่งสาคร : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5900101310   สุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5905204303   กฤษฎา   ธนารักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204310   ชลธิชา   ทิมอรุณ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204312   ชุติภา   มาลัย : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204323   ธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204332   ประไพรพักตร์   เรืองศรี : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204344   ศกุณตลา   คำซาว : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5905204352   อภิสรา   จันสีมุ่ย : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6001122001   กนกศักดิ์   กองแก้วสดใส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
6003101317   ชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6003101322   ณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6005101307   เขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6006101316   กิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101331   จีราวรรณ   สังขไพรวรรณ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101398   ประกฤษฎิ์   ซุ่นอินทร์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101424   ภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101462   สาวินี   เทพวัช : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006103042   ฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 9ชั่วโมง
6006104391   มนัสศักดิ์   ทองทิพย์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6006105351   ปริยาภัทร   ใจหมั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6006105386   อดิศักดิ์   เวียงเดช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6014101318   ชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6101101048   นางสาววัลลิภา   วิทยาพงษ์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101101331   นพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101101381   อัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101102301   กนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 9ชั่วโมง
6101102304   กฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6101105302   นายก้องตระกูล   สุวรรณแพร่ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101105371   สุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101113310   ชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101113314   ธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101113320   ธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101124301   กตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124304   กฤษณะ   ภูสถาน : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124309   จักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124320   นพรัตน์   สายวงค์คำ : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101124323   พีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6101125308   นายชาณิศ   โพนสาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125336   ศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6103101317   ธนกร   พงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6103101331   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6103102337   วรุตม์   ไชยวรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6103103367   อมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6104101307   กิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101334   ธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101343   นนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101361   พิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101362   พีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101370   รัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101380   ศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101381   นายศักดิธัช   ชอบธรรมกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101399   สุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104101402   อารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104103317   นายธีรพัฒน์   คงเจริญ : เคมี 9ชั่วโมง
6104106323   ปารมี   วงค์คำปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106328   นายเพชร   ทองขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106332   รติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106343   อชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106344   นายอานันท์   คำใจหนัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101328   ตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101329   ปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101358   นายพงษ์ศักดิ์   ทองกลัด : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101376   ฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101387   ศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101421   นายอัษฎางค์   เตชะอุ่น : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105105398   สุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6106101308   นางสาวกัญญ์วราภา   ไชยนุรักษ์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106101418   ภคพร   โปทา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106101440   วีรภัทร   บุญต่อ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106102309   นายกันตวิชญ์   แก้วจักร์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102347   ทิพธัญญา   เอี่ยมศรีพงศ์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102349   ธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102364   บุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102365   เบญจวรรณ   บริสุทธิ์เพ็ชร์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102405   ลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102408   วงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102433   สิรภพ   ผ่องประภา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102440   สุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102452   อัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102453   อาทิตยา   จินใจ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106103344   ดุษฎีพร   เรืองคำ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103349   ธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 9ชั่วโมง
6106104312   เกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104315   จิณห์วรา   บุหงา : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104331   ชลนิภา   สารทอง : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104356   ธณีญา   คงเขียว : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104361   ธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104384   พรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104389   เพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104397   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104408   วรัญญา   หมอป่า : การเงิน 9ชั่วโมง
6109101312   จิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101342   ปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101346   พงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101352   ภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6110101334   ธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 9ชั่วโมง
6110101371   วัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 9ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 9ชั่วโมง
6110101376   วุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 9ชั่วโมง
6112101302   กรวิชญ์   จันทร์ฟู : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101309   ชนัตร   สินจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101310   นายชัยพันธ์   มงคล : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101311   ชาติชาย   อมรไพรกุล : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101313   ณัฐพันธ์   ราชคม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101329   พงศกร   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101338   ภานุวัฒน์   ฝั้นพรม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112102316   ทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6112102318   นายธัชพล   แก้วก๋องมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6112106323   ธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
6114101329   เดชาธร   แซ่ตึ๋ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101367   ภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101372   ยอดเมือง   หลอยจอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101378   นายวรพล   รังษิมาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101391   สกาย   สุวรรณกิตติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114102305   กัญญารัตน์   สายสวาท : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6115123403   อมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123407   อัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6119103507   ชุตินันท์   พัฒนศิริเลิศ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง