ไหว้ครูหมอยา คณะผลิตกรรมการเกษตร _18 พ.ย.2561(13565)

วันที่เริ่มต้น 18/11/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105321   นางสาวชลธิชา   เตชะปลูก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901126302   นางสาวจงกลวนี   ช่างไม้ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126303   นางสาวจิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126305   นางสาวจิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126315   นายต่อศักดิ์   โพธิกุล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126318   นางสาวธันย์ชนก   จูเปรมปรี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126319   นางสาวนภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126320   นางสาวน้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126321   นายณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126322   นางสาวประกายแก้ว   จันสง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126323   นางสาวปาลิตา   ทาชนะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126325   นายพีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126327   นางสาววรรณิตา   แสนเสนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126329   นางสาวศุลีพร   สุขเงิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126330   นายสิทธิศักดิ์   เรืองโรจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126331   นางสาวสิริยากร   วงศ์โสภา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126332   นางสาวหทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126333   นางสาวอมรรัตน์   กัลพฤกษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126304   นางสาวจอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126315   นางสาวแพรวพรรณ   วงค์บุญจู : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126318   นางสาวราชาวดี   โยดี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
โครงการไหว้ครูหมอยา จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีศรัทธา ประชาชนทั่วไป ได้รับฟังวิธีการประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และคุณธรรมในการนำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพหมอยาในการช่วยเหลือสังคม
ส่งเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการประกอบพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรมดั่งเดิม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ที่เสียสละให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ และมีการสอนเล่นดนตรีไทยพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม การวางแผนและรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม สืบต่อกันไปและให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น พัฒนารูปแบบในการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้น่าสนใจและทันสมัย ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   35000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 35000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล