ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105368   มรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105392   นางสาวสิริโสภา   ทาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105327   ฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001122021   ธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126302   กรรณิกา   ดวงลังกา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126303   ไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126305   จิตรภา   วรพจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126306   ชลันธร   ศิลารักษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126309   ธีรพัฒน์   ลุงชี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126311   นิพิฐพร   หลิมพานิช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126312   เบญจรัตน์   ทาริยะวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126316   ภัทรพร   โพธิ์ม่วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126319   วรัญญา   พันธ์เพ็ชร์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126321   วีรวัฒน์   แก้วประสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126322   ศักย์สรณ์   จันทสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126323   สิริวิมล   แก้วละเอียด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126324   อรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126325   อารดา   ราธิเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6006102468   หฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103306   กฤตินา   ทิพย์สน : บัญชี 6ชั่วโมง
6101105317   ณัฐนันท์   ทองปาน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105350   พิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105368   ศุภกร   สนธิรักษ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101126301   กัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126302   กัลยาลักษณ์   เทือกเพีย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126303   เกษมณี   บุญพร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126304   ฐิติรัตน์   ปัญญาอุด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126305   ณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126306   ธนโชติ   หัวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126308   นราทิพย์   หาญแท้ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126309   นวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126310   นางสาวนิตยา   ฤกษ์ดวงมณี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126311   เนติพงศ์   ปัญญาวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126312   ฝนทิพย์   บุญตะไนย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126313   พุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126314   รวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126315   วริศรา   วงศ์เวียน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126316   วิลาสินี   กลั่นบุศย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126317   นายวิศวรรษ   สืบสอน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126318   ศิริวิมล   เคือนิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126319   สุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126320   นางสาวอริสรา   ชินดวงงาม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126321   นายอัครชัย   ชาลีวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง