โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม

วันที่เริ่มต้น 01/11/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/11/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านออน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิรากแก้วและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มูลนิธิรากแก้ว ที่เป็นมูลนิธิในเครือสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. ทางมูลนิธิได้คัดเลือกเทศบาลตำบลปิงโค่้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป้นหมู่บ้านต้นแบบการดำนเนินงาน โดยมีการประสานงานมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เข้าร่วมดำเนินงานจัดเก็บข้อมุลเศรษฐกิจสังคมเพื่อจัดแผนพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการเรียนรุ็ผ่านการลงปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านออน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้การจัดเก็บข้อมุลจริง เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำมาสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล