ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705104339   นางสาวนภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
6005104310   นางสาวเกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104311   นางสาวขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104340   นายธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104355   นางสาวปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104357   นายพงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104370   นายภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104375   นางสาวมาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104381   นางสาวรุจิฬาภรณ์   จันทร์รังษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104397   นางสาวศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005104402   นายสุประวีร์   บุญมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6105105304   นางสาวเกศินี   เลิศวงศ์ร่มเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6105105331   นางสาวธัญญาลักษณ์   ดวงแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6105105381   นางสาววริศรา   ยาละนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6105105390   นางสาวสนธยา   เขื่อนคำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง
6105105407   นางสาวอรพิณ   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 32ชั่วโมง