โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กิจกรรมอบรมเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ฯ" ครั้งที่ 2

วันที่เริ่มต้น 15/03/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 15/03/2561 เวลา 12:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโปงเพื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ เป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร ได้ดำเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ประมาณไม่ต่ำกว่า 50 คน และนักศึกษาจำนวนมากจากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการดังนี้ คือ 1) ความสำคัญของการเกษตร 2) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 4) โลกของความเป็นจริง ตามทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรรมาภิบาล โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้คือ 1) สังคมเกษตรอินทรีย์ (Organic University) 2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco University)

ในปีงบประมาณ 2561 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
1) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
2) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3) การตรวจสอบความถูกต้องชนิดของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานโดยเครื่องหมายโมเลกุล RAPD-SCAR และ Barcode DNA-High Resolution Melting
และ 4) แผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยอยู่ภายใต้กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. ซึ่งประสานงานผ่านทางมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการในกิจกรรมนี้ และมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทำแผนประจำปีพร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจ. และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจ. ซึ่งขณะนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) และในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยจะได้จัดแผนงานพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล