โครงการสร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะและแสดงออกทางวัฒนธรรม

วันที่เริ่มต้น 29/09/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 29/09/2561 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการในการสำคัญในการผลักดันการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและซึบซับคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ฝึกฝนทักษะทางปัญญา ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม การจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆอย่างมีความสุข ต้องอาศัยทั้งอาจารย์ บุคลากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้นำนักศึกษา ที่จะร่วมเริ่มดำเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา ดังนั้น งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและงานดนตรีนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะและแสดงออกทางวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนานักศึกษาให้แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ คิดและสร้างสรรค์ เสริมทักษะด้านการแสดงเพื่อแสดงออก ในด้านต่างๆ โดยให้ตัวแทนนักศึกษา คณะละ 2 คน จำนวน 11 คณะ 2 วิทยาลัย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ รวมทั้งหมดจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะ ฝึกผู้นำที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการแสดงออก และนำไปถ่ายทอดต่อหน่วยงานหรือคณะของตนเอง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ลูกทุ่งแม่โจ้ นี้โก้จริงๆ” ประกวดแข่งขัน เพื่อนำทักษะที่ได้รับนำไปพัฒนาและต่อยอดกับคณะตนเองต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล