ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5800101303   ญาติกา   ศรีกันยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101307   ธัณย์สิตา   โปธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101308   นายธีรเมธ   มีอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101318   วรรษมน   พวงเสงี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101326   นายสราวุธ   วันชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101329   สุวีระ   จอมงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5803105322   นางสาวมณีรัตน์   นพคุณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5805104401   เศรษฐพร   อยู่เย็น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201321   นางสาวณัฐพร   อินทะกันฑ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201325   นายนพปกรณ์   โยธารักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201326   นางสาวนภัสชญา   สุขทองสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201354   นายศุภกฤต   กันทิยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204350   อภิรักษ์   โสระสา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5809101307   นางสาวกัญญาภัค   มุกดาภิรมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101308   นางสาวกัลยารัตน์   ตาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101314   นางสาวจินตปาตี   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101337   นางสาวธนิดา   จักร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101340   นางสาวนงนุช   ปุระดุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101342   นางสาวนภัส   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101345   นายนัควัต   มาสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101349   นางสาวนุชนารถ   มุริจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101373   มณฑกานต์   แดงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101390   นายสราวุธ   จุ่งมิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101393   นางสาวสุชาดา   หวังพลายเจริญสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123327   นายชุษณะ   สาคร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123331   นายณัฐดนัย   กิ่งจันทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123338   นางสาวดรัลพร   ประตังทะสา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123359   นายผดุงเกียรติ   มาศพรพัฒน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123361   นายเผ่าไท   ไตรสุวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123372   ภาณุวิชญ์   แจขจัด : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123383   นายวรชัย   เที่ยงกระโทก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123411   นายเสฎฐวุฒิ   วรรณรส : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5901113325   ปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901125338   ภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125339   รุ่งอรุณ   คำเก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903103348   นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์สิงห์คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903105303   จารุวรรณ   ปอสูงเนิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105304   ชัยยุทธ   สุพรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105305   ฐิตินันท์   บุตรดี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105316   ภิรมณ์พร   อุตวัน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105317   รวิสรา   รุณรักษา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105325   สินธนารัตน์   ดาดจันทึก : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105333   นิธดา   กระแสร์สุข : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5904102350   นายอัครเดช   พุทธิวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101313   นางสาวจารุมาศ   จันทะเขียน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101319   นางสาวฉันทิกา   คำติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101321   นางสาวชนินาถ   เจียมทิพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101324   นางสาวชุติมา   เทียนโสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101325   นางสาวซื้อ   กันยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201304   นายเกียรติศักดิ์   สุวรรณจิตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905204352   อภิสรา   จันสีมุ่ย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102308   นายกฤษฎา   สำลี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102351   นางสาวชลณิชา   พุทธเหมาะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102435   ปิยวรรณ   สุขคำปา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102440   นางสาวพรธิวา   พรมสุจา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102441   นางสาวพรพิมล   ต๋าคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102454   นางสาวแพรววิไล   คดีโลก : การตลาด 6ชั่วโมง
5909101015   นางสาวชามาดา   กิตติศุรธรพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101358   พัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101344   นางสาวเบญจมาศ   ใจแสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106320   นายณัฐวุฒิ   พานธงรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101337   พสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102323   ธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102334   บุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5918102303   กัญญาภัค   พลสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102306   นายคเชนทร์   สิริพิศุทธิภาคย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102312   นายจุลธวัช   ทองอร่าม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102324   ธนัญญา   มิ่งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102331   นายนภภูมิสิริ   ศิรินวล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102337   นางสาวนิตยา   โพธิเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102366   นายอธิป   สำราญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6001101362   วรภาส   เวฬุมาศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101384   เอกราช   มาไกล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001125349   กัญจน์ธนัท   วงศ์คำจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101337   พิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101345   รัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101349   วิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101362   สุกฤษฎิ์   โนคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101366   สุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101367   อนุพงค์   คำเเสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102305   จิรวัฒน์   เต้าชัยภูมิ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102306   จิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102314   ณัฐริกา   สิมเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102326   นางสาวนวภัทร   จูเจีย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102331   ปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102350   สุขเกษม   สุขมี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102354   สุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003105309   ทวีชาติ   ประสาขา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6003105330   มลวิภา   ศิริปี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6004106340   วีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6005101323   ณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101354   ผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101380   วิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101409   เอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104314   จักรี   คำก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104352   ปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104357   พงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104372   ภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104375   มาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104376   ยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104377   ยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101342   ชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101357   ณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101443   วรฏ   กิจนิมิตผล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102412   ภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103002   กัญญาพัชร   วงศ์ยี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103011   ชญานี   ชินพีระเสถียร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104404   วรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101008   ชนาธิป   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101320   ณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101329   ธัญลักษณ์   คำรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101356   พิมลวรรณ   โปธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101402   อรปรียา   ไม้สูง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102332   สิทธิชัย   เรวัตธนากิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101363   ปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 6ชั่วโมง
6010102313   ณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102347   อนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102348   อัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012102320   ณัฐชยา   ผลวัฒนะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102331   ทรงพล   สีม่วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102373   วศินี   สิทธิเขตการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102397   ศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102400   กรรณฐวรรษ   รอดนวล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106351   ภูชิสส์   ตรีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106370   สหรัฐ   อรุณพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012107314   ฐิติพงศ์   ศาสตร์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6014101308   กานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101309   คมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101310   คุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101316   จุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101317   ชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101318   ชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101323   ณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101336   นภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101360   วราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101362   วาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101365   เวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101371   สิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101380   อุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101381   อุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102323   นันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102346   อรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6015123340   นภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6018102317   ณราธร   สุทธิพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102321   ณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102322   เดชบดินทร์   นาคเสวี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102368   สาลินี   ศฤงคารเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102370   สุพรรณษา   ใหม่เส็น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6022101315   จักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101335   ต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101340   ธนพล   ราชาสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101390   ภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101399   เมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101401   ระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101414   วิภาวดี   สุวรรณสังข์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101419   ศรัญญา   สัพโส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101423   ศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101425   ศิริวิมล   หนูวัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101426   ศุภาวรรณ   บัวจาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101433   สุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6101101302   กิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101305   นายจักรภาณุ   ทุมแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101306   จิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101308   จีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101318   ณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101323   ทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101325   ธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101327   นายธีรพรรธ   ต้นกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101328   ธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101331   นพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101332   นายนภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101337   นายปณิธาน   ถาวร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101339   ปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101341   เปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101342   พงศธร   ครชาตรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101347   นายพศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   ภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101353   นายภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101356   ระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   รังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101381   อัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101384   ภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101385   เมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102315   จันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102323   จีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102324   จุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102328   ชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102329   ชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102331   ชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102356   ดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102361   ทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102362   ทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102367   ธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102388   นัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102391   ประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102392   ประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102394   ปวีณา   สุต้น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102395   นางสาวปวีณา   อ่อนทองหลาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102397   ปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102403   พรรณประภา   นาศา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102416   มัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102418   เมทิณี   จีนา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102421   ยุพดี   ชารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102425   รัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102426   รัตนากร   เกษี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102428   รติกร   เจริญตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102431   นางสาววทันยา   สมโภชน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102432   วรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102433   วรรณพร   เกษาพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102434   วรัญญา   อินทร์สุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102446   วิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102453   ศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102454   นางสาวศศิพิมพ์   ศรีโสภาบุปผา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102455   ศิธิพร   นิ่มมานะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102459   ศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105363   วลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105365   ศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101124313   ฐิติกร   สมพงษ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101126301   กัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126302   กัลยาลักษณ์   เทือกเพีย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126304   ฐิติรัตน์   ปัญญาอุด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126305   ณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126309   นวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126312   ฝนทิพย์   บุญตะไนย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126313   พุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126314   รวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126315   วริศรา   วงศ์เวียน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126318   ศิริวิมล   เคือนิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126319   สุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6103101323   นายธันวา   สระสม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101324   นายธีรภัทร์   จิณะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103102313   ธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102323   พงศธร   แก้วกา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102332   มัทธิว   ใจมัน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103103367   อมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103104313   วัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6103105303   นายกานต์   ทองสาร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105306   นายจรินทร์   สุขขำ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105316   นายธีรัตม์   วงเวียนไชย : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105325   นางสาววิชุดา   กันหาจันทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6104101377   วุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104103304   กฤตกา   โสหา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103306   กัญญาวีร์   แก้วประดับ : เคมี 6ชั่วโมง
6104106340   นางสาวสุดารัตน์   กิจอุดมวัฒน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101307   กิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101311   ขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101318   โชติกา   อินทรสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101319   ฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101322   ฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101323   ณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101327   เดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101330   ทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101333   ธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101334   ธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101336   ธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101337   ธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101338   ธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101339   ธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101340   นคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101342   นฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101344   นัฐธิดา   สุภายะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101345   นัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101347   บุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101351   ปัจจัยยา   อินปั๋น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101355   ปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101366   พิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101370   มัญชุลา   เฟื่องฟู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101371   มัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101372   ยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101373   รติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101374   รวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101375   รุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101376   ฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101377   ลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101378   ลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101379   วรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101384   วิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101390   นางสาวศิริกาญจน์   ศรีวรรณะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101391   ศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101407   สุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101408   สุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101409   สุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101411   โสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101416   อรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101417   วราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101420   อรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101422   อาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105309   ชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105323   นางสาวณัฐปภัสร์   กรองกาญจน์กุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105341   นุชจารี   คำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105349   นางสาวปิยฉัตร   อยู่นุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105370   ภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105373   ยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105377   นายวนารัฐ   ช่วยแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105381   นางสาววริศรา   ยาละนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105382   วสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105387   ศิรภัสสร   น่วมเพ็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105388   นางสาวศิริยากร   บุดดาหาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105396   นายสิทธิโชค   สงวนวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105402   สุพิชชา   คุณยศยิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105409   อริสา   ฐิตสิริพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105412   อัฐพร   มีชื่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105413   จุฬารักษ์   ทองดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101313   นายเขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101318   จิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101324   ชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101325   ชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101326   ชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101333   ณฏฐพล   อ้วนวุฒิ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101337   ณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101338   ณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101341   นางสาวณัฐวดี   แซ่พ่าน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101344   ณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101345   ดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101346   ดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101347   ดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101348   ดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101350   ทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101352   ธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101357   ธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101367   เธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101377   ปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101392   ปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101397   พรกนก   คำผัด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101401   พรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101408   พัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101409   พันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101413   พิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101415   พิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101418   ภคพร   โปทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101420   ภัทรศยา   จำรัสคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101422   นางสาวภัทวดี   สิงห์อูป : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101429   รินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101435   นางสาววรัญญา   ประเสริฐชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101449   นายสิริพงศ์   ทองอินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101451   สุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101453   สุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101456   แหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101458   อนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101459   อนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101460   อนุพงศ์   วงค์ศรีแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101461   อนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101465   อรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101466   ออมทรัพย์   ตูมหอม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101467   อัษฎาวุฒิ   นามสูง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101468   อารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102309   นายกันตวิชญ์   แก้วจักร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102403   นางสาวรุ่งนภา   ขาวแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102408   วงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102416   ศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102429   สหัสยา   มหาผล : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102430   ญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102433   สิรภพ   ผ่องประภา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102435   สิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102440   สุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102461   อุษา   แข็งขันธุ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103020   นางสาวณัฐธยาน์   ลาพิงค์ : บัญชี</