ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5800101303   ญาติกา   ศรีกันยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101307   ธัณย์สิตา   โปธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101308   นายธีรเมธ   มีอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101318   วรรษมน   พวงเสงี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101326   นายสราวุธ   วันชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101329   สุวีระ   จอมงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5803105322   นางสาวมณีรัตน์   นพคุณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5805104401   เศรษฐพร   อยู่เย็น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201321   นางสาวณัฐพร   อินทะกันฑ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201325   นายนพปกรณ์   โยธารักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201326   นางสาวนภัสชญา   สุขทองสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201354   นายศุภกฤต   กันทิยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204350   อภิรักษ์   โสระสา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5809101307   นางสาวกัญญาภัค   มุกดาภิรมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101308   นางสาวกัลยารัตน์   ตาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101314   นางสาวจินตปาตี   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101337   นางสาวธนิดา   จักร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101340   นางสาวนงนุช   ปุระดุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101342   นางสาวนภัส   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101345   นายนัควัต   มาสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101349   นางสาวนุชนารถ   มุริจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101373   มณฑกานต์   แดงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101390   นายสราวุธ   จุ่งมิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101393   นางสาวสุชาดา   หวังพลายเจริญสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123327   นายชุษณะ   สาคร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123331   นายณัฐดนัย   กิ่งจันทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123338   นางสาวดรัลพร   ประตังทะสา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123359   นายผดุงเกียรติ   มาศพรพัฒน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123361   นายเผ่าไท   ไตรสุวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123372   นายภาณุวิชญ์   แจขจัด : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123383   นายวรชัย   เที่ยงกระโทก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123411   นายเสฎฐวุฒิ   วรรณรส : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5901113325   ปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901125338   ภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125339   รุ่งอรุณ   คำเก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903103348   นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์สิงห์คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903105303   จารุวรรณ   ปอสูงเนิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105304   ชัยยุทธ   สุพรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105305   ฐิตินันท์   บุตรดี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105316   ภิรมณ์พร   อุตวัน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105317   รวิสรา   รุณรักษา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105325   สินธนารัตน์   ดาดจันทึก : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105333   นิธดา   กระแสร์สุข : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5904102350   นายอัครเดช   พุทธิวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101313   นางสาวจารุมาศ   จันทะเขียน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101319   นางสาวฉันทิกา   คำติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101321   นางสาวชนินาถ   เจียมทิพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101324   นางสาวชุติมา   เทียนโสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101325   นางสาวซื้อ   กันยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201304   นายเกียรติศักดิ์   สุวรรณจิตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905204352   อภิสรา   จันสีมุ่ย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102308   นายกฤษฎา   สำลี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102351   นางสาวชลณิชา   พุทธเหมาะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102435   ปิยวรรณ   สุขคำปา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102440   นางสาวพรธิวา   พรมสุจา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102441   นางสาวพรพิมล   ต๋าคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102454   นางสาวแพรววิไล   คดีโลก : การตลาด 6ชั่วโมง
5909101015   นางสาวชามาดา   กิตติศุรธรพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101358   พัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101344   นางสาวเบญจมาศ   ใจแสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106320   นายณัฐวุฒิ   พานธงรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101337   พสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102323   ธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102334   บุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5918102303   กัญญาภัค   พลสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102306   นายคเชนทร์   สิริพิศุทธิภาคย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102312   นายจุลธวัช   ทองอร่าม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102324   ธนัญญา   มิ่งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102331   นายนภภูมิสิริ   ศิรินวล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102337   นางสาวนิตยา   โพธิเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102366   นายอธิป   สำราญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6001101362   วรภาส   เวฬุมาศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101384   เอกราช   มาไกล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001125349   กัญจน์ธนัท   วงศ์คำจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101337   พิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101345   รัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101349   วิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101362   สุกฤษฎิ์   โนคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101366   สุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101367   อนุพงค์   คำเเสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102305   จิรวัฒน์   เต้าชัยภูมิ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102306   จิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102314   ณัฐริกา   สิมเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102326   นางสาวนวภัทร   จูเจีย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102331   ปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102350   สุขเกษม   สุขมี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102354   สุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003105309   ทวีชาติ   ประสาขา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6003105330   มลวิภา   ศิริปี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6004106340   วีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6005101323   ณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101354   ผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101380   วิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101409   เอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104314   จักรี   คำก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104352   ปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104357   พงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104372   ภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104375   มาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104376   ยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104377   ยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101342   ชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101357   ณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101443   วรฏ   กิจนิมิตผล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102412   ภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103002   กัญญาพัชร   วงศ์ยี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103011   ชญานี   ชินพีระเสถียร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104404   วรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101008   ชนาธิป   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101320   ณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101329   ธัญลักษณ์   คำรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101356   พิมลวรรณ   โปธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101402   อรปรียา   ไม้สูง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102332   สิทธิชัย   เรวัตธนากิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101363   ปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 6ชั่วโมง
6010102313   ณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102347   อนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102348   อัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012102320   ณัฐชยา   ผลวัฒนะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102331   ทรงพล   สีม่วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102373   วศินี   สิทธิเขตการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102397   ศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102400   กรรณฐวรรษ   รอดนวล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106351   ภูชิสส์   ตรีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106370   สหรัฐ   อรุณพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012107314   ฐิติพงศ์   ศาสตร์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6014101308   กานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101309   คมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101310   คุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101316   จุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101317   ชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101318   ชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101323   ณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101336   นภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101360   วราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101362   วาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101365   เวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101371   สิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101380   อุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101381   อุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102323   นันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102346   อรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6015123340   นภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6018102317   ณราธร   สุทธิพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102321   ณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102322   เดชบดินทร์   นาคเสวี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102368   สาลินี   ศฤงคารเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102370   สุพรรณษา   ใหม่เส็น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6022101315   จักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101335   ต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101340   ธนพล   ราชาสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101390   ภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101399   เมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101401   ระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101414   วิภาวดี   สุวรรณสังข์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101419   ศรัญญา   สัพโส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101423   ศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101425   ศิริวิมล   หนูวัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101426   ศุภาวรรณ   บัวจาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101433   สุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6101101302   นายกิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101305   นายจักรภาณุ   ทุมแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101306   นายจิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101308   นายจีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101323   นายทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101327   นายธีรพรรธ   ต้นกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101332   นายนภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101337   นายปณิธาน   ถาวร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101339   นายปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101342   นายพงศธร   ครชาตรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101347   นายพศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101353   นายภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101356   นายระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102329   นางสาวชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102395   นางสาวปวีณา   อ่อนทองหลาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102397   นางสาวปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102418   นางสาวเมทิณี   จีนา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102421   นางสาวยุพดี   ชารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102425   นางสาวรัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102431   นางสาววทันยา   สมโภชน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102433   นางสาววรรณพร   เกษาพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102434   นางสาววรัญญา   อินทร์สุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102454   นางสาวศศิพิมพ์   ศรีโสภาบุปผา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102455   นางสาวศิธิพร   นิ่มมานะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101124313   นายฐิติกร   สมพงษ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101126301   นางสาวกัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126302   นางสาวกัลยาลักษณ์   เทือกเพีย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126304   นางสาวฐิติรัตน์   ปัญญาอุด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126312   นางสาวฝนทิพย์   บุญตะไนย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126313   นางสาวพุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126314   นางสาวรวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126315   นางสาววริศรา   วงศ์เวียน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126318   นางสาวศิริวิมล   เคือนิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126319   นางสาวสุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6103101323   นายธันวา   สระสม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101324   นายธีรภัทร์   จิณะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103102313   นางสาวธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102323   นายพงศธร   แก้วกา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102332   นายมัทธิว   ใจมัน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103103367   นางสาวอมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103104313   นายวัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6103105303   นายกานต์   ทองสาร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105306   นายจรินทร์   สุขขำ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105316   นายธีรัตม์   วงเวียนไชย : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105325   นางสาววิชุดา   กันหาจันทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104103304   นางสาวกฤตกา   โสหา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103306   นางสาวกัญญาวีร์   แก้วประดับ : เคมี 6ชั่วโมง
6104106340   นางสาวสุดารัตน์   กิจอุดมวัฒน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101307   นางสาวกิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101311   นางสาวขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101318   นางสาวโชติกา   อินทรสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101319   นายฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101330   นางสาวทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101339   นายธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101340   นายนคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101344   นางสาวนัฐธิดา   สุภายะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101351   นางสาวปัจจัยยา   อินปั๋น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101355   นางสาวปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101366   นางสาวพิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101370   นางสาวมัญชุลา   เฟื่องฟู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101371   นางสาวมัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101375   นางสาวรุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101376   นายฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101377   นางสาวลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101379   นางสาววรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101384   นางสาววิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101390   นางสาวศิริกาญจน์   ศรีวรรณะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101407   นางสาวสุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101416   นางสาวอรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101417   นางสาววราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101422   นางสาวอาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105309   นายชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105323   นางสาวณัฐปภัสร์   กรองกาญจน์กุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105341   นางสาวนุชจารี   คำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105349   นางสาวปิยฉัตร   อยู่นุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105370   นายภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105373   นายยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105377   นายวนารัฐ   ช่วยแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105381   นางสาววริศรา   ยาละนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105382   นายวสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105387   นางสาวศิรภัสสร   น่วมเพ็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105388   นางสาวศิริยากร   บุดดาหาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105396   นายสิทธิโชค   สงวนวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105402   นางสาวสุพิชชา   คุณยศยิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105409   นางสาวอริสา   ฐิตสิริพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105412   นางสาวอัฐพร   มีชื่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105413   นางสาวจุฬารักษ์   ทองดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101313   นายเขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101318   นางสาวจิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101324   นางสาวชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101325   นางสาวชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101326   นางสาวชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101333   นายณฏฐพล   อ้วนวุฒิ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101338   นางสาวณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101341   นางสาวณัฐวดี   แซ่พ่าน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101344   นางสาวณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101346   นางสาวดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101347   นางสาวดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101348   นางสาวดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101350   นางสาวทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101352   นางสาวธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101357   นายธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101367   นายเธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101377   นายปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101392   นางสาวปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101397   นางสาวพรกนก   คำผัด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101401   นางสาวพรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101409   นางสาวพันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101413   นางสาวพิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101415   นางสาวพิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101418   นางสาวภคพร   โปทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101420   นางสาวภัทรศยา   จำรัสคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101422   นางสาวภัทวดี   สิงห์อูป : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101429   นางสาวรินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101435   นางสาววรัญญา   ประเสริฐชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101449   นายสิริพงศ์   ทองอินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101451   นางสาวสุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101458   นางสาวอนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101459   นายอนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101460   นายอนุพงศ์   วงค์ศรีแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101461   นายอนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101465   นางสาวอรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101466   นายออมทรัพย์   ตูมหอม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101467   นายอัษฎาวุฒิ   นามสูง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101468   นางสาวอารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102309   นายกันตวิชญ์   แก้วจักร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102403   นางสาวรุ่งนภา   ขาวแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102408   นายวงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102429   นางสาวสหัสยา   มหาผล : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี