โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "Maejo Invitation" ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 01/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิน ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา ได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬา Maejo Invitation เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในทางที่ถูกต้อง และเพิ่มประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ประกอบกับแนะนำส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกวิธีให้กับนักศึกษาใหม่ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล