โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "Maejo Invitation" ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 01/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิน ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา ได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬา Maejo Invitation เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในทางที่ถูกต้อง และเพิ่มประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ประกอบกับแนะนำส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกวิธีให้กับนักศึกษาใหม่ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล