ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 20ชั่วโมง
5815123320   นายชวินทร์   เนื่องอ้น : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5906103361   นางสาวณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 20ชั่วโมง
5915123413   นางสาวสุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004107317   นายธณพัทไชย   วงค์สงสัย : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
6004107331   นายสิริโสภณ   มูลสมบัติ : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
6004107337   นางสาวสุรินทร์ทิพย์   ใจเมือง : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
6004107338   นางสาวสุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6005101377   นายวรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6015123397   นายอภิวัฒน์   แก้วจรูญ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102332   นางสาวชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102369   นายธรรมวิทย์   นิลศิลา : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102474   นายสุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
6103101312   นายชยานันต์   นิดมังกร : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6103101356   นายสุรศักดิ์   แสงสุข : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6104103305   นางสาวกัญญาณี   สาธิตบุญ : เคมี 20ชั่วโมง
6104103311   นางสาวชาริณี   นุ่มนิ่ม : เคมี 20ชั่วโมง
6104105308   นายชายชาญ   อรุณเบิกฟ้า : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101303   นายกรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101305   นายก้องภพ   นิยมาศ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101326   นายณัฐวุฒิ   ของมา : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101339   นายธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101340   นายนคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101354   นายปารมี   เจริญศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101413   นายอนุกุล   จันต๊ะคาด : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6106102325   นางสาวจุฑาทิพย์   ระโพธิ์ : การตลาด 20ชั่วโมง
6106103368   นายนิติธร   ลูกบัว : บัญชี 20ชั่วโมง
6109101374   นางสาวสมิตานัน   บุตรพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6114101359   นางสาวพิตราภรณ์   ดำรงค์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6115123341   นางสาวนริสรา   เรืองสิน : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง