โครงการอนุรักษ์หัตถกรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

วันที่เริ่มต้น 19/08/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการจัดการการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดทั้งจากอาจารย์ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ของสาขาวิชานั้น ๆ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของนักศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐานของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรูความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการบำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล