กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร หัวข้อ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

วันที่เริ่มต้น 08/08/2561 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 08/08/2561 เวลา 18:00
สถานที่จัด คณะเทคโยโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ วางไว้ คณะจึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน เพื่อสนับสนุนด้านการทำงานของบุคลากรในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาชีพ โดยได้คำนึงถึงการส่งเสริมในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และองค์กร การวางแนวทางในการแสวงหาเงินรายได้จากช่องทางอื่น เพื่อความมั่งคงทางการเงินของคณะ โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการทำงานบูรณาการร่วมกับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนโดยฝึกฝนทักษะด้านวิชาชีพการเพาะเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมง การตลาดและด้านประสบการณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมการหารายได้เข้าสโมสรนักศึกษา เพื่อนำมาใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างแนวทางเพื่อเป็นแหล่งหารายได้แก่คณะในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 440 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล