กิจกรรมการซ่อมแผซมฝายมีชีวิต

วันที่เริ่มต้น 19/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap) ระยะ 15ปี (พ.ศ. 2555-2569) ทั้งนี่ได้มีการวางเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ซึ่งหมายความว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างชีวิตที่ดีมากกว่าสร้างวัตถุ โดยชีวิตที่ดี หมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต และชุมชน ต้องเป็นชีวิตที่ยึดการเกษตรเป็นรากฐานของการพัฒนา ชีวิตที่เคารพและให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องก้าวทัน รู้ทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือความดีงามและธรรมาภิบาลเป็นฐานราก เหล่านี้อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่การเป็น “แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (Maejo : University of Life)”
ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ภายใต้เส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ช่วง อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงได้ตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ รวบรวมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้ นักเรียน กศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอก ที่มาศึกษาดูงาน โดยในฐานเรียนรู้จะมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ฝายมีชีวิต ศาสตร์แห่งสายน้ำและชีวภาพ เชื่อมโยงด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นมักคุเทศน์ทำหน้าที่พาเยี่ยมชมและให้บริการข้อมูลของฐานเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ เป็นภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอินโดนิเชีย ภาษาเขมร เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในระดับสากลในการทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ นั้น นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว จะต้องมีสื่อสารสนเทศที่จะให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอย่างทันสมัยอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล