ผู้เข้าร่วม
ชัญญานุช นนทวาสี
อภิสิทธิ์ เสนามาตย์
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุภักตร์ ปัญญา คณะผลิตกรรมการเกษตร
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ชัช พชรธรรมกุล คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ภานุวัฒน์ เมฆะ คณะวิทยาศาสตร์
ชยุตภัฎ คำมูล คณะศิลปศาสตร์
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
สามารถ พิงคะสัน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
ไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
ศรีวรรณ บุญเรือง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
วิเชียร คำรินทร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองสวัสดิการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5426208006   นายจิรพงษ์   หมื่นแกล้วกล้าวิชิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101317   นายเจษฎา   จักร์แก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101319   นางสาวชญานี   ขันตี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101368   นายพฤทธิ์   บุรงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101376   นายภัทร   เรือนมูล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101391   นางสาวรัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 6ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6001101011   นายทัศไนย   กล้าหาญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101019   นายปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101038   นายศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102322   นายคุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102358   นายธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102451   นายวรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102452   นายวัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102476   นายสมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6004101342   นายทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 6ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6022101423   นางสาวศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101424   นางสาวศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101445   นายหัสกร   เลี่ยนพานิช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101446   นายอนวัช   ใจดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101447   นางสาวอภิญญา   บุญบรรลุ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101449   นางสาวอรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6101101001   นายกฤษดา   ศรีทองหนู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101002   นางสาวกัญญารัตน์   โนโชติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101004   นายโกเมนทร์   แสนสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101005   นายไกรวิชญ์   สินหมี่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101007   นางสาวจันทร์ทิมา   ฮ่องกือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101009   นางสาวจิราพร   บุตรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101010   นางสาวชนะกานต์   เต๋จา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101011   นายชัยวัฒน์   คำฮ้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101012   นายชาญณรงค์   ตาบู้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101014   นายไชยยา   แย้มแสงทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101015   นางสาวซารีน่า   เลาะสะแต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101017   นายณัฐพงษ์   วงษาฝั้น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101018   นายดนุพล   ใจจริง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101019   นางสาวดรุณี   เครือจินลิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101022   นางสาวนภาภรณ์   สมจิตชมไพร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101023   นายนราพันธ์   ละว้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101024   นายนัฐพล   ยี่สุ่นหอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101027   นางสาวประภัสสร   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101028   นางสาวปริญญา   มรดกพนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101031   นายพลากร   เยรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101032   นายพสธร   สมโภชน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101033   นางสาวพัชรา   มั่นยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101035   นางสาวพิมพร   ตาเจริญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101036   นายพิศิษฐ์   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101038   นายภราดร   คำนวน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101039   นายภูวดล   หลวงจำนง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101040   นางสาวภูวัน   นาถี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101041   นางสาวรวมพร   จันทร์ประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101042   นายรัชชานนท์   ธรรมยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101043   นายรัชฎาพงศ์   นาคสวาท : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101044   นางสาวลลิตา   สมาธิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101045   นางสาววนิดา   ปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101046   นางสาววรรณวิศา   ขัตติยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101047   นางสาววราภรณ์   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101048   นางสาววัลลิภา   วิทยาพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101049   นายศรชัย   พรนิรันดร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101050   นางสาวศรารินทร์   คำไทย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101051   นายสกรรจ์   แสงมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101052   นางสาวสมใจ   ยอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101053   นายสรศักดิ์   เลี้ยงผ่องพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101054   นายสว่างพงษ์   นามเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101055   นางสาวสุฑาทิพย์   พุ่มทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101056   นายสุเทพ   นิ่มประสพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101057   นางสาวเสาวลักษณ์   ขอพิมาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101061   นายธนดล   คูนาดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101062   นางสาวเอื้องฟ้า   ธงภักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102332   นางสาวชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102338   นายชาญชัย   อาชาประดิษฐ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102357   นางสาวดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102398   นางสาวปิยะนุช   จันทร์แก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102404   นางสาวพัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102433   นางสาววรรณพร   เกษาพร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6101102497   นางสาวอัมพร   คงศรีทาน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102499   นางสาวอาทิตยา   บุตตะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6105101313   นายชยากร   ธรรมเขตต์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101340   นายนคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101381   นายวรากรณ์   ต๊ะปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101468   นางสาวอารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102337   นายณัฐธีร์   วัฒนจรสโรจน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102371   นางสาวปั้นหยา   ผาสุวรรณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102373   นางสาวปาริชาติ   พรมวัง : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102383   นางสาวเพียงเดือน   ยืนยงคีรีมาศ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102391   นายภูมิ   บุญมาชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102411   นางสาววันวิสา   อำต๋า : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102446   นายอภิชัย   ถูกจิตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6110101340   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 6ชั่วโมง