โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และว่ายน้ำ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 25/07/2561 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2561 เวลา 9:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สุทัศน์ จันทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
จุฬาลักษณ์ มณีวรรณ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ณรงค์ โลลาด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พินิจ จันทร์แก้ว สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา
สมพงษ์ สมบัติ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุข และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มึความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด และยังเป็นการใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ประกอบทั้งนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ซึ่งทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา และหลายหน่วยงานได้หันมาให้ความสนใจ โดยให้มีการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้น
ดังนั้น งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และว่ายน้ำทุกวันพุธ สำหรับนักศึกษาที่ว่ายน้ำไม่เป็น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักและตื่นตัว เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เนื่องจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล