โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และว่ายน้ำ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 25/07/2561 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2561 เวลา 9:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 12
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 12

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุข และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มึความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด และยังเป็นการใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ประกอบทั้งนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ซึ่งทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา และหลายหน่วยงานได้หันมาให้ความสนใจ โดยให้มีการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้น
ดังนั้น งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และว่ายน้ำทุกวันพุธ สำหรับนักศึกษาที่ว่ายน้ำไม่เป็น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักและตื่นตัว เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เนื่องจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล