ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805104410   นางสาวหยาดพิรุณ   วัฒนกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101381   มณฑพร   จวงสาคร : การประมง 3ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5918102315   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102341   นางสาวปวัตินันท์   ดุมดก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102352   นายรัชนิกร   พรมประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001101019   ปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102345   ณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102487   สุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102488   สุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102516   อารุณี   สิทธิวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6004105306   คณิน   ฉัตรธนพงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006103051   ศิวกรานต์   พันแจ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103472   ศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006105306   กาญจนภัณฑ์   อินทุภูติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105373   รสา   รอดฉวาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101393   ศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101396   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010102336   ศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012101302   กนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6015123331   ติ๊บ   ไทยใหญ่ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102352   ปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101382   พิทยา   ยังสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101410   วัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101302   กิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101323   ทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101342   พงศธร   ครชาตรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101353   นายภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101356   ระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101360   นายวรชาติ   เรือนรู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101381   อัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102345   ฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102399   ปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102400   พงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102402   พรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102410   พีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102416   มัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102429   รุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102442   วิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102447   วีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102448   นายวีระวุฒิ   วิระราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105344   พัชรพล   ใจแก้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105345   พัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105346   นางสาวพัชรียา   คำอินทรักษ์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105357   ฤทธิเดช   ภมรพรรณ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105360   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105363   วลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105371   สุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105375   อรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105377   อานาวิน   ขันไชยวงค์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101124308   เกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124310   จิ๋ว   ทอนแต่ม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124324   ยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124325   รุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124331   อภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101125301   กิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125306   ชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125309   ชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125315   ณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125330   มิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125333   นายวรวิช   อ๊อดทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125347   อริสา   แสนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125352   นายธันวา   อาจชอบการ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6103101356   นายสุรศักดิ์   แสงสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6104101304   นายกฤตภาส   ธิปาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101310   จตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101311   จตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101313   จิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101314   จิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101315   ชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101316   ชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101317   ชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101323   ณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101324   ณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101326   ณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101327   ณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101328   ณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101333   นายธนกฤต   อุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101334   ธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101335   ธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101337   ธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101338   ธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101340   ธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101342   ธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101347   นายบรรณสิทธิ์   สิมะพรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101358   พฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101361   พิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101363   นายพืชมงคล   อินทานุวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101364   นายพุฒิพงศ์   ทองเขียน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101366   ภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101367   ภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101368   ภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101370   รัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101371   รัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101373   วรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101374   นายวรายุทธ์   ศิวบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101375   นายวัชพล   ภูบุญเต็ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101376   วันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101377   วุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101378   ศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101379   ศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101381   นายศักดิธัช   ชอบธรรมกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101385   สถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101387   นายสมรัตน์   ศีลธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101399   สุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101400   หัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104103317   นายธีรพัฒน์   คงเจริญ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104105308   นายชายชาญ   อรุณเบิกฟ้า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105309   ธเนศพล   คำซาว : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105311   นายนนทพัฒน์   เพิ่มพูลวงษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105312   บัญชา   เจริญนิรมล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105313   บัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105314   ปกรณ์ศักดิ์   สว่างแสง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105315   ประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105316   ภูมินันท์   เกาะลอย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105320   วศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105323   อติรุจ   ขยัน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105324   อิทธิฤทธิ์   ช่างสลัก : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104106312   นายธนกฤต   ล่าชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104108305   นายจักรกฤษณ์   ชุมแวงวาปี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6105101302   กตัณณ์   ไชยพรมมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101303   กรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101304   กฤษณะ   อ่อนละมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101305   นายก้องภพ   นิยมาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101309   ไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101313   นายชยากร   ธรรมเขตต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101315   ชลภัทร์   ชมภูทัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101316   ชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101317   ชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101319   ฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101325   ณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101326   ณัฐวุฒิ   ของมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101328   ตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101329   ปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101339   ธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101342   นฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101345   นัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101349   ปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101363   พิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101374   รวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101397   สหัสวรรษ   ติยะโคตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101398   สิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101399   สิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101400   สิรวิชญ์   วัฒนวาทิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101401   สิรวิชญ์   อุ่นอก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101404   นายสุชาติ   คีรีแสนภูมิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101406   สุทธินันท์   หล่อวิไลกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101413   อนุกุล   จันต๊ะคาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105303   กิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105309   ชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105312   ชลณิชา   สกุลจรรยาดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105315   ชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105320   ณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105324   ณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105331   ธัญญาลักษณ์   ดวงแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105332   ธัญวรัชญ์   นิธิธานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105338   นางสาวนันท์ชญาน์   บุณยอมรโรจน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105351   ปิยพัทธ์   ธิปั๋น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105358   พัชรพล   นิลทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105359   นางสาวพัชรา   พรมบุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105362   นางสาวพิมพ์อัปสร   อุปนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105363   พีรชยา   พงค์ดา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105364   พุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105370   ภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105372   ภีรพัฒน์   เดชมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105373   ยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105384   วีรวรรณ์   ปัญญาเนาว์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105389   ศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105395   สัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105400   สุทธิดา   สัตตารัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105405   สุวรรณี   โจมรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   กนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   กนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101328   นางสาวชุติวรรณ   ก้อนคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101329   ญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   ฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101331   ฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   ธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101362   ธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   ภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101425   มานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101428   รัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101429   รินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102311   กิตตินันท์   เขื่อนสุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102316   คชินทร์   ชาฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102322   จิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102333   ฐิติกร   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102336   ณัฐทริการ   ทาสิทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   ดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102345   ต้นตระการ   สกุลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102348   ธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102350   ธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102352   ธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102353   นายธนัตถ์   ใจกว้าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102354   ธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102355   นายธัชธรรม   จิระภาค : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102357   ธีรพงศ์   อุดมมหาไพร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102360   นัทธกร   กฤษณา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102361   นันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   บุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102375   นายพงศ์พันธ์   คำเขียว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102381   พีรวัส   กิติสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102402   นางสาวรัตนาภรณ์   ตั้งสลุง : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102404   ลดาวัลย์   ชนะพันธ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102413   วิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102419   ศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102425   สมชาย   เมอโป : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102426   นายสรวิศ   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102427   นายสรวิศ   บุญศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102431   สิทธินันท์   จันต๊ะคาด : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102432   สิปปกร   กันทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102433   สิรภพ   ผ่องประภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102438   สุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103323   เจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103381   นางสาวพวงผกา   ทามัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103382   พัชราภรณ์   บัวจี๋ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103383   พัชรี   ปุกคาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103384   พัชรี   สายบุญยืน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103387   พิมพ์พนิต   ใหม่คำน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103388   พิราพรรณ   คำแปง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103402   รัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103404   รุฤญา   มาโยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103406   ลักษิกา   เเซ่หลี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103408   วรพรรณ   โบเซะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104301   นางสาวกนกกร   รุณเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104302   กนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104317   จิรัชยา   คำปันวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104320   จุฑามณี   วงษ์จักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104322   จุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104323   จุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104336   นางสาวชารินา   กิจประเสริฐศิลป์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104337   ชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104338   ชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104339   ญานิกา   ผิวเผือก : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104340   ณัฎฐณิชา   ชำนาญกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104341   ณัฏพล   ราชตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104342   นางสาวณัฐกานต์   เหล็กทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104343   ณัฐฐิดา   กาวิล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104344   ณัฐมล   ลุงออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   ทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104363   ธีร์ธวัช   จันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104365   ธีรศักดิ์   อุ่นอินต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นครินทร์   ประพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104376   เบญจวรรณ   วิชัยคำ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104380   ปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104381   เปี่ยมสกุล   วีระเดชชูชีพ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104384   พรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104388   พิมลวรรณ   ยันทะวาย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104390   นางสาวภัคธีมา   อ่อนเถื่อน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104391   ภัททิยา   จันทรา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104394   ภูบดี   พิทองจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104402   รดา   ทะอาด : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104406   วรกิจ   นาวา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104407   นายวรวิทย์   โพธิ์ศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104414   วิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104415   วีรวรรณ   ลอยมาปิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104416   เวธกา   กันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104419   ศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104421   ศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104422   ศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   สายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104425   สาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104434   อนัชชา   โตแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104437   อภิญญา   เพ็ชราวรรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104438   อมลวรรณ   ปานมาศ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104440   อรณิชา   จุลคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104442   อาภรณ์   ไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101312   จิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101342   ปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101372   ศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102312   ชวนวรรณ   เดชดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102317   ธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102333   ยุพดี   วิกยานุเคราะห์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102334   รักษิณา   อินทรเทศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102338   วสวัตติ์   วงศ์กาวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102344   นางสาวหทัยกาญจน์   เรืองฤทธิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6112101301   กรพินธิ์   เยขะจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101312   ณัฐชญาภรณ์   เดชเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101314   ทุรัถยา   อุ่นใจจม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101318   ธัญพิชชา   แก้วถา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101322   นิมนญา   ปาลพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101326   ปรารถนา   กาวิละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101328   ปิยะฉัตร   สุวรรณา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101332   พนิตนันท์   แผนจู๋ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101333   พิจิตราพร   คุ้มวงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101334   พิไลวรรณ์   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101350   ศุภานิช   ศิริเสาร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101353   สรสิชา   หมดดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101366   อาภัสรา   น้อยมูลศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6114101303   กรวิทย์   วงศ์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101347   ปรณัฐ   แสนแปง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101348   ปรเมท   หาทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101353   พงษ์ธนากร   เชิงเร็ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101357   พัฒนวัฒน์   มาสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101358   พัทธาดนย์   สดับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101366   ภาณุวัฒน์   แง่โว้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101403   อธิวัฒน์   ทิพย์ภัคนันท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102380   กัมพล   ปัญญา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6118102306   กาญจน์   ปนคำปิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102317   ชนนิกานต์   นาคะวิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102318   ชนิกานต์   วิริยภาพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102322   ชาลิสา   ศรีถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102324   ฐิติพัฒน์   ผิวเกลี้ยง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102325   นางสาวณัฏฐา   ชมนารถติกร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102326   ณัฐนนท์   อยู่ดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102330   ณิชากร   ธนศรีพนิชชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102332   ธนธัญ   ราชตัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102333   ธนากร   สุยาลักษณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102334   ธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102337   นฤชิต   เนตรยอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102339   นวรัตน์   เวียงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102342   นิติธร   เปียงตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102344   เบญจพล   ทะนุชิต : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102348   ปริญญา   ซุ่ยยัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102352   พศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102354   พิเชษฐ์   ทุนอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102355   พิมพ์ลภัส   นาคะเกศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102356   นายพีรณัฐ   กุลรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102357   พีรภัทร   สมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102358   พุฒิพงศ์   ปิยะพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102360   ภูมินทร์   กิตติพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102361   นายภูมิรพี   จุลญาติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102366   ศิริตา   กาญจนามัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102367   ศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102370   สรัล   สุขแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102374   สุพัฒน์   เดชะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102376   สุวพิชญ์   ปัญญาแดง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102378   พีรพัฒน์   พันธ์เพชร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119103508   นายโชคทวี   ปาลี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6119103517   นายวัลลภ   พัน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6119103518   นายสมรักษ์   หมื่อแล : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101323   จักรพงษ์   บุญสอน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6122101466   พิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง