โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปี 2561
-
วันที่เริ่มต้น 13/03/2561 เวลา 6:30 วันที่สิ้นสุด 15/03/2561 เวลา 13:00
สถานที่จัด ทัชสตาร์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ด้วยองค์การนักศึกษาเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้
การดำเนินงานขององค์การนักศึกษามีประสิทธิภาพอยู่เสนอนั้น องค์การนักศึกษาต้องมี
การทบทวนแผนการทำงานและสัมมนาผู้นำองค์การนักศึกษาให้มีแนวทางในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปี2561
ดังนั้น องค์การนักศึกษาจึงได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การนักศึกษามีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล