โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 : ประกวดดาวเดือน

วันที่เริ่มต้น 16/08/2560 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2560 เวลา 20:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการที่ประกอบด้วย (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำหลักกระบวนการทำงาน PDCA ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม นั้น
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560: ประกวดดาวเดือน โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาหัวข้อ Smart Leadership สำหรับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 50 คนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ต่างๆในเวทีการประกวด
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวด ดาว -เดือนคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 240 คน โดยนักศึกษาจะได้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากกิจกรรมการร่วมกันจัดกิจกรรม การพบปะสังสรรค์ ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการร่วมกันคัดเลือกตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประกวดดาว-เดือนของมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 240 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล