ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5714102371   นางสาวกาญจนา   อุ่นยาว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101303   นางสาวกาญจนา   แซ่ฉั่ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101307   นางสาวจารุรวินทร์   สุขอรรถกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101309   นายเฉลียว   คำแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101312   นายณัฐพล   ก้อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101313   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101314   นางสาวทัศนีย์   แสนสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101318   นางสาวธัญญลักษณ์   แสงเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101321   นางสาวนภัสสร   พรหมขัติแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101325   นางสาวนิธิวดี   มังกิตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101328   นายปณิธาน   ไชยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101329   นางสาวปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101332   นางสาวปัญญพัฒน์   กิติปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101333   นางสาวพรทิพย์   พึ่งจาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101335   นางสาวพรนภา   มงคลเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101336   นายพลวัฒน์   ทิพย์มา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101337   นายพสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101342   นางสาวพิชามญชุ์   อรินแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101344   นางสาวพิมพ์ชนก   ปุญญฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101348   นางสาวภัควลัญชณ์   พึ่งผลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101350   นางสาวภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101352   นายภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101357   นางสาวเมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101359   นายรัชพล   พรรคนาวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101360   นายรัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101361   นายรุ่งสิทธิ์   แดงมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101363   นางสาววนิดา   สุขสำราญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101364   นางสาววรัญญ์รัตน์   พรมสัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101365   นางสาววรัญญา   ยวงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101369   นางสาววิลาวัณย์   สิริสุทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101371   นายศตพร   ติยะวรบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101373   นายศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101374   นางสาวศิรินภา   แก้วมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101380   นางสาวมนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101381   นายเหมันต์   สุภาชัยกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101383   นางสาวอมรชนก   เลิศไพบูลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101384   นางสาวอรปรียา   เทพกาวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914102301   นางสาวกนกพร   ตาสีมูล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102303   นายไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102304   นายคริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102305   นางสาวจันทกานติ์   เสกสรรวรกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102307   นางสาวจิราภรณ์   นิลน้ำเพชร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102308   นางสาวจีรนุช   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102309   นายจีรศักดิ์   รัตนคูหา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102313   นางสาวชัชวีวรรณ   ทรงกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102319   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102322   นางสาวธัญญธร   กรีมิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102324   นางสาวนงค์นุช   สุนามเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102325   นางสาวนทีกานต์   เมืองเอก : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102328   นางสาวนภสร   พิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102330   นางสาวนัดชา   แก้วสุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102331   นางสาวนิรัตน์ชดา   วงค์ทรายคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102333   นางสาวเนตรนภา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102334   นางสาวบุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102335   นางสาวปณิดา   ศิริโสดา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102336   นางสาวปณิตตา   คงเจริญ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102337   นางสาวปภาวรินท์   ผิวพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102338   นางสาวปรียานุช   น้อยคง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102339   นางสาวปาลิตา   จันทร์สุข : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102341   นางสาวพณัฐพร   อภิไชย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102342   นางสาวพรไพลิน   กันเขี่ย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102343   นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102344   นายพีรพงศ์   เข็มขาว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102345   นางสาวภริตา   ไกรทิพยสุนทร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102346   นางสาวภูริชญา   โขมพัตร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102348   นางสาวพรสิรินทร์   ซอหมี่ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102350   นางสาวรมณีย์พัชร์   มูลเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102352   นางสาวรัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102356   นางสาววสุนธรา   ชำนองจิตต์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102358   นางสาวศศิพิมพ์   คีลาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102361   นางสาวสิรมล   เชิดตระกูลชัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102362   นางสาวสิริขวัญ   พรหมพระจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102363   นางสาวสิริวิภา   วงษ์พฤกษา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102364   นางสาวสิรีธร   คำมีมา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102367   นางสาวสุนิษา   สุวรรณระกานนท์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102369   นางสาวโสรยา   คุณา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102370   นางสาวอมรรัตน์   วะตินา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102371   นางสาวอรพรรณ   วนาสาสน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102373   นางสาวอัญธิภา   ประกอบศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102374   นางสาวอารยา   คำศรีใจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102375   นางสาวสุธางศุ์รัตน์   เทพสลี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102376   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุ่นเรือน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5919102536   นายธนสิษฐ์   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6014101301   นายกมลภพ   ยาวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101302   นายกร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101303   นางสาวกรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101304   นางสาวกฤตมุข   แก้วทันใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101305   นายกฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101306   นางสาวกัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101307   นางสาวกัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101308   นางสาวกานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101309   นายคมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101310   นางสาวคุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101312   นางสาวจิตรานุช   เชื้อทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101313   นายจิรฐิติกาล   นาคหมู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   นางสาวจิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101315   นางสาวจิราพัชร   สุริยวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101316   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101317   นางสาวชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101319   นายฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101320   นายชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101321   นายชินภัทร์   คำฝั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101323   นายณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101324   นางสาวณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101325   นายณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101326   นายศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101327   นางสาวณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101329   นางสาวดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101330   นายตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101331   นางสาวธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101333   นายธัญญากร   บุระผากา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101334   นายนนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101335   นายนพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101336   นางสาวนภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101337   นางสาวนฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101338   นางสาวบงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101339   นางสาวเบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101340   นางสาวเบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101341   นางสาวพิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101342   นางสาวพิมพ์ภรณี   อริยชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101343   นายพิสิษฐ์   ล้ำเลิศกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101344   นายภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101345   นายภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101346   นางสาวภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101347   นายภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101348   นายภาสกร   วงษายะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101349   นางสาวภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101350   นายภูมิรพี   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101351   นายเมธาวุธ   ทะวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101352   นางสาวรัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101353   นางสาวจิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101354   นางสาวรัตติยากรณ์   วงษ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101356   นางสาววชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101357   นายวณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101358   นางสาววนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101359   นางสาววรัชยา   จอมขันเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101360   นางสาววราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101361   นายวาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101362   นางสาววาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101364   นายวีระชัย   ใจแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101365   นางสาวเวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101369   นางสาวสรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101370   นางสาวสาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101371   นางสาวสิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101372   นางสาวสิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101373   นางสาวสุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101374   นางสาวสุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101375   นายเสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101376   นายอดิลักษณ์   ขัดมะโน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101377   นายอภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101378   นายอาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101379   นายอุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101380   นางสาวอุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101381   นางสาวอุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101382   นางสาวอุมารินทร์   โสดาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014102301   นางสาวกชพร   เชื้อศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102302   นางสาวกชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102303   นางสาวกรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102304   นายกฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102305   นางสาวกวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102306   นางสาวเกศกนก   ทิพย์นุ้ย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102307   นางสาวจิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102308   นางสาวจิตตวรรณ   คงทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102309   นางสาวจินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102310   นางสาวจินตนา   งามจิตเจริญ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102312   นางสาวชรินดา   เพชรด้วง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102313   นางสาวชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102314   นางสาวฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102315   นางสาวณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102316   นางสาวณัฐวรา   อินทิยศ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102318   นางสาวธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102320   นางสาวธัญรดา   แสนบุตร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102321   นางสาวธิณัฐดา   ปัญญาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102322   นายธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102323   นางสาวนันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102324   นางสาวณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102325   นางสาวบัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102326   นางสาวบุณฑริกา   บุญอาจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102327   นางสาวปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102328   นางสาวปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102329   นางสาวปิยะมน   ปิยทวีสุข : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102330   นายพัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102331   นางสาวพัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102332   นางสาวพุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102333   นางสาวภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102334   นายภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102335   นางสาวมนธิชา   กันแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102336   นางสาวมนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102337   นางสาวมัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102338   นางสาวโยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102339   นางสาวรภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102340   นางสาววริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102341   นางสาวศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102342   นางสาวศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102343   นางสาวสิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102344   นางสาวสุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102345   นางสาวอรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102346   นางสาวอรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102347   นางสาวอุมาภรณ์   อัยราชทนารักษ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102348   นางสาวกัญญ์ปริญญา   ณ ถลาง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6019102531   นางสาวฐิติภา   โกสลากร : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง