โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 17/03/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 18/03/2561 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ที่เรียกว่า “ดี” เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เรียกว่า “เก่ง” มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเผชิญกับสภาพการณ์ในอนาคต ที่เรียกว่า “มีความสุข” โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเป็นส่วนเสริมเติมเต็ม คุณลักษณะความเป็นบัณฑิตให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ฐานความคิดที่เชื่อว่า การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจะเกื้อหนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายในรูปของ “ทักษะชีวิต” กิจกรรมนักศึกษา จึงเป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิเคราะห์หน่วยงาน กระบวนการวางแผนงาน กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวการกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก่อเกิดความคล่องตัวในการทำงานขององค์กร
ผู้นำนักศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาให้เป็นผู้มีขีดความสามารถจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน กระบวนการวางแผน ในการบริหารงานองค์กรนักศึกษาต่อไป นอกจากนั้น ยังจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา และมีความเข้าใจในทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งนี้ การที่ผู้นำนักศึกษาจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้นำนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ และเป็นไปนโยบานการพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา จำต้องมีความเข้าใจผู้นำองค์กรนักศึกษา นโยบายและทิศทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และกฎระเบียบด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นอย่างดี จึงจะสามารถปฏิบัติงานกับผู้นำองค์กรนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้นำองค์กรนักศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล