โครงการ Liberal arts Camp ครั้งที่ 8

วันที่เริ่มต้น 17/01/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 17/01/2561 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้านที่ประกอบด้วย (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำหลักกระบวนการทำงาน PDCA ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการของคณะในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นั้น
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการโครงการ Liberal Arts Camp ครั้งที่ 8 โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน
• ทักษะด้านวิชาการ และ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้/กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับทัศนคติในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษไม่น่ากลัวอย่างที่คิด" โดยอาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
• ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอล์คแรลลี่ เกมนันทนาการต่างๆตามฐานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการวางแผนการทำงาน การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน
2. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา / กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการชี้แจงงานและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 230 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล