ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101350   พิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101361   นางสาววฤณดา   ธราธารกุลวัฒนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101374   สรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102391   นางสาวรดา   แซ่เฉา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102392   นางสาวจุฑารัตน์   ยศลาภใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101309   นายเฉลียว   คำแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101310   ณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101312   ณัฐพล   ก้อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101313   ณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101318   นางสาวธัญญลักษณ์   แสงเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101321   นางสาวนภัสสร   พรหมขัติแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101325   นางสาวนิธิวดี   มังกิตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101328   นายปณิธาน   ไชยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101329   ปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101332   นางสาวปัญญพัฒน์   กิติปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101333   นางสาวพรทิพย์   พึ่งจาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101337   พสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101342   พิชามญชุ์   อรินแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101344   พิมพ์ชนก   ปุญญฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101348   นางสาวภัควลัญชณ์   พึ่งผลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101350   ภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101357   เมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101360   รัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101371   นายศตพร   ติยะวรบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101373   ศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101375   ศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101380   มนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102303   ไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102307   นางสาวจิราภรณ์   นิลน้ำเพชร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102313   นางสาวชัชวีวรรณ   ทรงกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102322   นางสาวธัญญธร   กรีมิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102325   นางสาวนทีกานต์   เมืองเอก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102328   นางสาวนภสร   พิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102330   นางสาวนัดชา   แก้วสุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102331   นางสาวนิรัตน์ชดา   วงค์ทรายคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102334   บุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102336   นางสาวปณิตตา   คงเจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102337   นางสาวปภาวรินท์   ผิวพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102339   นางสาวปาลิตา   จันทร์สุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102341   พณัฐพร   อภิไชย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102342   นางสาวพรไพลิน   กันเขี่ย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102343   นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102344   นายพีรพงศ์   เข็มขาว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102345   นางสาวภริตา   ไกรทิพยสุนทร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102346   นางสาวภูริชญา   โขมพัตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102348   นางสาวพรสิรินทร์   ซอหมี่ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102350   นางสาวรมณีย์พัชร์   มูลเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102358   นางสาวศศิพิมพ์   คีลาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102364   นางสาวสิรีธร   คำมีมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102369   โสรยา   คุณา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102370   นางสาวอมรรัตน์   วะตินา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102371   นางสาวอรพรรณ   วนาสาสน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102373   นางสาวอัญธิภา   ประกอบศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102374   นางสาวอารยา   คำศรีใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102376   ธัญญาลักษณ์   อุ่นเรือน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5919102536   วรพศ   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6014101301   นายกมลภพ   ยาวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101302   กร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101303   กรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101305   กฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101306   กัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101307   กัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101308   กานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101310   คุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101311   จิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101312   จิตรานุช   เชื้อทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101313   จิรฐิติกาล   นาคหมู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101315   จิราพัชร   สุริยวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101316   จุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101317   ชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101319   ฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101320   ชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101321   ชินภัทร์   คำฝั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101323   ณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101324   ณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101327   ณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101328   ณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101329   ดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101330   ตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101331   ธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101335   นพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101336   นภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101337   นฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101338   บงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101339   เบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101340   เบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101341   พิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101343   พิสิษฐ์   ล้ำเลิศกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101344   ภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101345   ภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101346   ภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101348   นายภาสกร   วงษายะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101349   ภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101350   ภูมิรพี   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101352   รัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101353   จิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101356   วชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101358   วนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101360   วราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101361   วาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101362   วาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101363   วีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101364   วีระชัย   ใจแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101365   เวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101366   ศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101367   ศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101368   สมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101369   สรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101370   สาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101371   สิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101372   สิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101373   สุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101374   สุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101375   เสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101377   อภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101378   อาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101379   อุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101380   อุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101381   อุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101382   อุมารินทร์   โสดาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102301   กชพร   เชื้อศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102302   กชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102303   กรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102304   กฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102305   กวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102309   จินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102310   นางสาวจินตนา   งามจิตเจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102313   ชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102314   ฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102315   ณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102316   ณัฐวรา   อินทิยศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102317   ทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102318   ธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102321   นางสาวธิณัฐดา   ปัญญาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102322   ธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102323   นันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102325   บัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102326   บุณฑริกา   บุญอาจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102327   ปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102328   ปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102329   นางสาวปิยะมน   ปิยทวีสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102330   พัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102331   พัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102332   พุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102333   ภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102334   ภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102335   นางสาวมนธิชา   กันแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102336   มนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102337   มัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102338   โยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102339   รภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102340   วริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102341   ศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102342   ศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102343   สิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102344   สุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102345   อรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102346   อรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102349   นายธนกร   รวิพงศ์ภา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6019102531   ฐิติภา   โกสลากร : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง