โครงการ Communication camp ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 20/01/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 21/01/2561 เวลา 18:00
สถานที่จัด ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต
โครงการ Communication Camp ครั้ง 9 จึงเป็นกิจกรรมที่ทางสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นนักศึกษาสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านฐานการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการระหว่างชั้นปีที่1-4 การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 179 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล