ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101306   นายคณาวุฒิ   ปะละชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101309   นายจิณวัฒน์   คำนุช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101312   นางสาวจิรัฐติการณ์   พุทธามาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101314   นางสาวเจนจิรา   กันทะถ้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101315   นางสาวชารีรัตน์   เทพสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101316   นางสาวชิดชนก   ประดิษฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101317   นายชินวัตร   พรหมเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101321   นายณภัทร   อนันตวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101322   ณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101328   ทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101335   นันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101339   บุษยา   ไชยเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101344   พลอย   วิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101346   นายพัฒชาคริต   เตชะติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101349   นางสาวพิมพ์พลอย   ฤกษ์นิรันฏร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101350   พิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101353   นางสาวภัทรสุดา   ติ๊บไหว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101354   ภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101355   นางสาวภัสสรา   สุขกาญจนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101356   นางสาวลลิดา   ศิลปนาฬิก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101360   นางสาววริยาภรณ์   จุลธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101361   นางสาววฤณดา   ธราธารกุลวัฒนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101368   นางสาวศิริลักษณ์   เมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101373   นางสาวสมิตา   กิจนิมิตผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101374   สรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101375   นางสาวสุชัญญา   บุษดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101379   นางสาวหทัยชนก   กัญญาธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101380   อดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101381   นางสาวอธิชา   เสฏฐวุฒิวงศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101389   นายกิตติพงษ์   พันหล้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101307   นางสาวจารุรวินทร์   สุขอรรถกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101309   นายเฉลียว   คำแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101310   ณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101312   ณัฐพล   ก้อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101313   ณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101318   นางสาวธัญญลักษณ์   แสงเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101321   นางสาวนภัสสร   พรหมขัติแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101325   นางสาวนิธิวดี   มังกิตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101328   นายปณิธาน   ไชยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101329   ปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101333   นางสาวพรทิพย์   พึ่งจาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101337   พสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101342   พิชามญชุ์   อรินแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101344   พิมพ์ชนก   ปุญญฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101348   นางสาวภัควลัญชณ์   พึ่งผลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101350   ภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101357   เมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101360   รัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101371   นายศตพร   ติยะวรบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101373   ศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101375   ศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101380   มนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101381   นายเหมันต์   สุภาชัยกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5914102376   ธัญญาลักษณ์   อุ่นเรือน : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
6014101301   นายกมลภพ   ยาวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101302   กร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101303   กรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101305   กฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101306   กัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101307   กัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101308   กานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101310   คุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101311   จิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101313   จิรฐิติกาล   นาคหมู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101314   จิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101315   จิราพัชร   สุริยวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101316   จุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101317   ชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101319   ฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101320   ชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101321   ชินภัทร์   คำฝั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101323   ณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101324   ณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101327   ณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101328   ณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101329   ดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101331   ธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101335   นพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101336   นภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101337   นฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101338   บงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101339   เบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101340   เบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101341   พิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101345   ภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101346   ภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101348   นายภาสกร   วงษายะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101349   ภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101350   ภูมิรพี   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101352   รัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101353   จิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101356   วชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101358   วนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101360   วราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101361   วาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101362   วาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101363   วีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101364   วีระชัย   ใจแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101365   เวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101367   ศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101368   สมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101369   สรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101370   สาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101371   สิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101374   สุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101375   เสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101377   อภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101379   อุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101380   อุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101381   อุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6014101382   อุมารินทร์   โสดาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6019102531   ฐิติภา   โกสลากร : ภูมิสถาปัตยกรรม 16ชั่วโมง