โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
INTHANIN GAMES 44
วันที่เริ่มต้น 06/11/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 156ชั่วโมง
5703102321   นายธนภัทร   คลองประเสริฐ : วิศวกรรมอาหาร 156ชั่วโมง
5704107327   นายอรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 156ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 156ชั่วโมง
5712106301   นางสาวกนกวรรณ   ลิงกอร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 156ชั่วโมง
5712106326   นางสาวโชติมณี   นันตะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 156ชั่วโมง
5712106397   นางสาวสุภาภรณ์   อุตมะติง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 156ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 156ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 156ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 156ชั่วโมง
5803105320   นางสาวพูลทรัพย์   ทรัพย์สกุล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 156ชั่วโมง
5804102322   นางสาวธัญญลักษณ์   โคกแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 156ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 156ชั่วโมง
5804104345   นายอภิชัย   ฟูแก้ว : สถิติ 156ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5805101401   นางสาวหัศญามณ   พิรุณ : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 156ชั่วโมง
5806102453   นายภาณุพงศ์   เพ็ญสละพันธ์ : การตลาด 156ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 156ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 156ชั่วโมง
5812102383   นายสิงหนาท   ปินตาแสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 156ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 156ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 156ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 156ชั่วโมง
5819103507   นางสาวณัฐกาน   เล่ห์เหลี่ยม : สถาปัตยกรรม 156ชั่วโมง
5822101303   นายกฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 156ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 156ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 156ชั่วโมง
5904101390   นางสาวอนามิกา   นิกรเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 156ชั่วโมง
5904107304   นายฐาณชาติ   บุญกิตติ : วัสดุศาสตร์ 156ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 156ชั่วโมง
5905204355   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 156ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 104ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 104ชั่วโมง
6001105326   นายฐาปกรณ์   จิกจักร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 104ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 104ชั่วโมง
6001125348   นายธนกร   สงวนรัมย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 104ชั่วโมง
6003101314   นางสาวชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 104ชั่วโมง
6004101305   นายกรวิชญ์   เชิงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101306   นายกริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101307   นายกฤตชญา   ศิริพฤกษชาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101312   นายเกียรติศักดิ์   สิทธิวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101341   นายเต็มยศ   ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101342   นายทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101345   นายธนทัต   ไชยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101346   นายธนายุทธ   บังเมฆ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004101368   นายมุคลิศ   ซารีฟ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 104ชั่วโมง
6004102307   นางสาวขวัญดาว   จันทะหา : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102309   นายจักรพงศ์   เทวกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102320   นางสาวนันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102322   นางสาวปวารี   คำรังษี : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102330   นางสาววราทิพย์   ชวนคิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102331   นางสาววราภรณ์   เขียวดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102333   นางสาววัลภา   แก้วทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004102341   นางสาวสุภาวรรณ   สุยะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 104ชั่วโมง
6004105310   นางสาวชลธิดา   ปัญจะรักษ์ : คณิตศาสตร์ 104ชั่วโมง
6004105336   นางสาวสุดารัตน์   สว่างแจ้ง : คณิตศาสตร์ 104ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 104ชั่วโมง
6004106353   นางสาวอัญวีณ์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 104ชั่วโมง
6004109314   นายมนัสวี   แก้วกันหา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 104ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6005101333   นางสาวธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6005101335   นางสาวธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6005101337   นางสาววลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6005101376   นางสาววรรณพร   คำนวน : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6005101393   นางสาวศุภกานต์   ปัญโญใหญ่ : รัฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6006102333   นางสาวฐากูร   ปานทอง : การตลาด 104ชั่วโมง
6009102303   นางสาวฐาณิตา   แสงศรีจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 104ชั่วโมง
6009102333   นางสาวสิริประภา   เกราดส์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 104ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 104ชั่วโมง
6012101342   นางสาวนัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6012101344   นางสาวนันท์ชพร   อ้ายต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 104ชั่วโมง
6012106316   นางสาวฉัตรแก้ว   อรรถบัญชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 104ชั่วโมง
6012106386   นายอุทัย   ประสารสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 104ชั่วโมง
6015123345   นางสาวเบญจวรรณ   คุ้มมี : พลังงานทดแทน 104ชั่วโมง
6015123369   นางสาวภีรดา   ทองเอม : พลังงานทดแทน 104ชั่วโมง
6022101380   นายพากูล   บุญเวิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 104ชั่วโมง
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เนื่องจากการเล่นกีฬาต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ ไหวพริบสติปัญญา การฝึกฝนอยู่เป็นประจำ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๔ (อินทนิลเกมส์) ขึ้นในหัวข้อ “สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานของพ่อ” โดยองค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา ด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๔ (อินทนิลเกมส์) ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4080 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล