โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 (Supervisor)

วันที่เริ่มต้น 11/11/2560 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เป็นโครงการที่รับสมัครนักศึกษาจากทั่วประเทศในการทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 ในรอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกาาตอนปลาย และระดับครูอาจารย์ กว่า 1,800,000 คน ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ โดยผู้สมัครทุกคนต้องเข้าการอบรมทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก (Beginner Course) และครั้งสุดท้าย (Final Course) โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีผู้ประสานงานศูนย์สอบ 3 คน และทำหน้าที่สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ระดับผู้ประสานงานศูนย์สอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล