ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 16ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 16ชั่วโมง
6003102326   นางสาวนวภัทร   จูเจีย : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102336   นางสาวภาวรินทร์   ปรินเเคน : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102342   นางสาวละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102345   นางสาววิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102348   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102351   นางสาวสุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102354   นางสาวสุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6003102357   นางสาวอุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
6006104426   นางสาวสุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104437   นางสาวอรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104439   นางสาวอรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104440   นางสาวอักษราภัค   เกษสา : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104442   นางสาวอัญชลี   มณีชัย : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104444   นางสาวอาทิตยา   นวลทา : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104445   นางสาวอารียา   สาธรรม : การเงิน 16ชั่วโมง
6009101315   นายจ่ามเมือง   จิ่งต่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6009101362   นางสาวรัฐนันท์   เที่ยงมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6009101364   นางสาวรุจิญา   ทองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6009101398   นางสาวเสาวลักษณ์   คุณรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6009101408   นางสาวอารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6009101411   นางสาวฮิโยริ   อิชิกาว่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6010101416   นางสาวอนันตญา   เปียงใจ : การประมง 16ชั่วโมง
6022101347   นางสาวธัญลักษณ์   คำลือ : สัตวศาสตร์ 16ชั่วโมง
6022101348   นางสาวธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 16ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง