โครงการเวทีสภา พัฒนาจิตสำนึกรู้รักษาสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)

วันที่เริ่มต้น 25/01/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2561 เวลา 22:00
สถานที่จัด งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5818102306   นางสาวจารุมาศ   พิลาวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104446   นางสาวสุชานันท์   คันศร : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104455   นางสาวสุมิตรา   ไชยคำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103482   นางสาวสุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104327   นางสาวชนากานต์   กาวิน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104335   นางสาวณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104337   นางสาวดารัณ   ขัติทะจักร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104338   นางสาวณัฐนันท์   มั่นคง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104343   นางสาวณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104418   นางสาวสิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104426   นางสาวสุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104439   นางสาวอรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6012102346   นางสาวปณิตา   บุญประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
สภาพการณ์ยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ มีการเจริญเติบโตของสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย แต่ในทางตรงกันข้ามสภาพภูมิอากาศของโลกก็มาเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระทำจากภายนอกจนกลายเป็นวิกฤตสภาวะโลกร้อนอันกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบอันสำคัญนี้ จึงมีแนวคิดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap) ระยะ 20 ปี มุ่งสู่การเป็น Organic University, Green University, Eco University และUniversity Of Life โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะสร้างชีวิตที่ดีมากกว่าการสร้างวัตถุ โดยชีวิตที่ดีหมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต และชุมชน ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือการเกษตรเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตที่เคารพและให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องก้าวทัน รู้ทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือความดีงามและธรรมภิบาลเป็นรากฐาน ในภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap)นั้นต้องมีการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน คำนึงถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร และห่างไกลจากบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด ที่ค่อยบั่นทอนสภาพชีวิตและสังคม
สภานักศึกษาเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง การเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ มีแบบแผนในการดำเนินงานทีชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งนี้สภานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงประเด็นบางประการที่นักศึกษาพึงทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สภานักศึกษาจึงจัดทำโครงการเวทีสภา พัฒนาจิตสำนึกรู้รักษาสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ภายใต้เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนตอบข้อซักถามด้านสวัสดิการนักศึกษาผ่านเวทีเสวนาดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล