โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตร:กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้:กิจกรรมปล่อยปลา

วันที่เริ่มต้น 26/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฏาคม ปีพุทธศักราช 2560 โดยรัฐบาลได้ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงกิจกรรมอัันเป็นสาธารณะประโยชน์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมด้านการศาสนา การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของสถานที่ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การปล่อยนก ปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโค-กระบือ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล การช่วเหลือ โรงเรียน หรือผู้ป่วย (ICU) กิจกรรมอืื่น ๆ ตามเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำ ลำธาร เพื่อให้คงอยู่และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล