กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง

วันที่เริ่มต้น 08/09/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประจวบ ฉายบุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่า ดินและน้ำ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทำให้กิจกรรมในการดำรงชีวิตของพืช สัตว์และมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยทั้งหมดล้วนเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ตัดไม้ทำลายป่า อุตสาหกรรม หรือแม้แต่การเกษตร ที่ล้วนแต่ต้องการให้มีผลผลิตและผลตอบแทนให้มากที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่ส่งผลทั้งต่อธรรมชาติและต่อตัวของมนุษย์เอง โดยปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น น้ำท่วม แหล่งน้ำปนเปื้อน ดินเสื่อมโทรม เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและทรัพยากรในแหล่งน้ำนั้นๆ ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกทำลายจนเกินความสามารถในการฟื้นตัวได้ทันจึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ การดูแลรักษาพร้อมอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรทางน้ำจึงมีความสำคัญและเพื่อให้แหล่งน้ำยังคงอยู่อย่างยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญและกระตุ้นเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งสามารถนำเอาศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ของท้องถิ่นเข้ามาพัฒนา และปรับปรุงเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำอิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)
ดังนั้น ทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องปลูกฝังให้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องการส่งเสริมและรักษาให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ให้เกิดในจิตสำนึกและในวิถีชีวิตความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเรื่องความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน ประจำปี 2560 และกิจกรรมจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำออนไลน์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง โดยทางคณะฯ หวังว่าคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอก ได้เห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   372 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
พิธีสืบชะตาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ จัดโดยกรมประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลป่าไผ่ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายปวิณ ชำณิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล