โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาม้งห้างไกลยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 19/08/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/08/2560 เวลา 15:00
สถานที่จัด ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5801101364   นายสิทธิพล   ทรงสวัสดิ์วงศ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5801102362   นายธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5801102465   นายสิทธิชอบ   เริงไม : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5801105372   นางสาววารีรัตน์   มีสุขสกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 18ชั่วโมง
5806101397   นางสาวนิศามน   ร่มพนาธรรม : การจัดการ 18ชั่วโมง
5806103380   นางสาวนงลักษณ์   ธนวัตมากมี : บัญชี 18ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5901101023   นายปกิต   ทรงภิญโญทรัพย์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5901113316   นายทินกร   กูลสวัสดิ์มงคล : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18ชั่วโมง
5904105324   นางสาวพรพรรณ   เลาหลื่อ : คณิตศาสตร์ 18ชั่วโมง
5905101394   นายสิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 18ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 18ชั่วโมง
5906102455   นางสาวภัทธิยา   แสนซุ้ง : การตลาด 18ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 18ชั่วโมง
5906102534   นางสาวสุดารัตน์   แซ่จาง : การตลาด 18ชั่วโมง
5906103327   นางสาวจินดา   เลาจาง : บัญชี 18ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 18ชั่วโมง
5912101389   นางสาวอัญชิสา   ศรีสุขวิริยะ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5912102396   นางสาวสุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5915123313   นางสาวเกศินี   ชุติพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5918102346   นางสาวฟองจันทร์   แสงโชติรักษ์วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล