ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001124306   นางสาวจารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 16ชั่วโมง
6004101369   นายยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6004101385   นายสมชาย   เลาซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6004107326   นายวุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 16ชั่วโมง
6004107339   นายอนันต์   ญาตินิคม : วัสดุศาสตร์ 16ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6006103308   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103399   นางสาวปิยวรรณ   แสนโซ้ง : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103491   นางสาวสุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 16ชั่วโมง
6009101366   นางสาววรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6009101381   นางสาวศุจินธร   รังสิบรรพต : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6012106366   นายศุภกร   มาลีศรีไสว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 16ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
6022101394   นายมนตรี   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101416   นางสาววิไลลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ 16ชั่วโมง