โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
-
วันที่เริ่มต้น 01/06/2560 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม เมื่อนักศึกษาใหม่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา อาทิ การปรับตัว การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทะเลาะวิวาท และการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและรักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อหล่อหลอมแนวคิด เสริมสร้างทัศนคติ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้ ดังปรัชญาที่ว่า “ลูกแม่โจ้เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 82 เป็นกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมองค์กรผู้นำนักศึกษา และนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่องค์กรผู้นำนักศึกษา (สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมอิสระ)
2. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 (รถไฟ – อาเขต) เป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวกในการรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางจากสถานีขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากนักศึกษาใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่จะได้มีโอกาสแสดงความเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
3. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วอินทนิล (ขันโตก) เป็นกิจกรรมการสร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้อง และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้แก่นักศึกษาใหม่ที่มาจากต่างภูมิภาค
4. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการสร้างบุญให้แก่ตนเองและครอบครัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป
5. กิจกรรมเดินฐานการเรียนรู้ (ตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ) เป็นกิจกรรมที่จะนำนักศึกษาใหม่เดินชมและแนะนำสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ศาล อนุสาวรีย์ อาคารเรียน ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคยกับสถานที่ในมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องและนักศึกษาใหม่ด้วยกัน
6. กิจกรรมแม่โจ้ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัยและบริเวณชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงอันดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. กิจกรรมประเพณีเดิน - วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทนของนักศึกษาผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้ในสมัยนั้น เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการเดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอ สันทรายและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอสันทราย
8. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและเจิมหน้าผากต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 82 ประเพณีทางภาคเหนือนั้น การบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีการเรียกขวัญกลับคืนสู่ตนเอง ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้นักศึกษาใหม่พึงระลึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่ควรกระทำเมื่อเป็นนักศึกษา และการเจิมหน้าผากเพื่อต้อนรับลูกแม่โจ้รุ่นที่ 82 ตลอดจน เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม
9. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหารสำหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เป็นการดำเนินการเพื่อตรวจคุณภาพอาหารจากผู้ประกอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยในอาหารที่นักศึกษาใหม่ได้รับประทานในแต่ละมื้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล