โครงการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคแดนซ์ต้านภัยยาเสพติด

วันที่เริ่มต้น 16/08/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิคแดนซ์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเป็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำโครงการประกวดแข่งเต้นแอโรบิคแดนซ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพร่างกายที่ดี และส่งเสริมให้นักศึกษารักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนต่างคณะ และทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล