ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5909101332   ณิชา   รัตนเทวมาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101333   นางสาวณิชากร   เหล่าชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101343   นันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101353   นายปัญจพล   ณ เชียงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101388   ศิริวัฒน์   วังโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6003104308   ชลธาร   หมายหมั้น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104326   พีรณัฐ   ตานุ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104329   วรัญญู   แก้วประไพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004103309   เจษฎาภรณ์   บัวเงิน : เคมี 3ชั่วโมง
6006102457   สิริยากรณ์   ใหญ่อยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006105358   พงศภรณ์   ปาลี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105368   นายภูวรัตถ์นันต์   วงศ์ภูงา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101010   นางสาวชลธิชา   จิตตาดู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101012   ณัฐภัทร   วุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101018   ประกายกานต์   เจียกขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101021   ธัญญ์วรัชญ์   เรือนปานันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101023   ปิยธิดา   แสงประทุม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101040   ศราวุธ   พัดจันทร์หอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101044   นางสาวศิวาพร   ไชยนาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101374   พีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง