โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 15/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รู้จริง รู้กว้าง รู้ไกล รู้จักการแก้ปัญหา เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระหว่างการดำรงสถานะเป็นนักศึกษาได้อย่างถูกต้องกระบวนการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั้น การพบปะ พูดคุย การดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหาร จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา เช่น บุคลากรสังกัดกองกิจการนักศึกษา ที่ทำหน้าที่ในการชี้แนะ แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ในการเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ดี ที่ควรมีการดำเนินงานกับนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาใหม่เท่านั้น และควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งอันจะส่งผลให้นักศึกษาทั้งหมดในภาพรวม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยได้
ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ในทุกคณะ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม ในฐานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล