โครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

วันที่เริ่มต้น 23/08/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สมโภชน์ โกมลมณี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001113315   นางสาวณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105309   นางสาวชนิตรศา   ปรัชญาภูวดล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105327   นางสาวรูไวดา   แลหะ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101324   นางสาวดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101404   นางสาวสุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 3ชั่วโมง
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแยกขยะ และการนำขยะไปเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   45000 บาท
มูลค่ารายรับ   45000 บาท
ค่าใช้จ่าย 41600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   41600 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สังกัด กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะ แก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อจะได้นำไปบูรณาการต่อยอดภายในองค์กรของตัวเองต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 118 คน ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล