โครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

วันที่เริ่มต้น 23/08/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001113315   นางสาวณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105309   นางสาวชนิตรศา   ปรัชญาภูวดล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105327   นางสาวรูไวดา   แลหะ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101324   นางสาวดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101404   นางสาวสุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 3ชั่วโมง
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแยกขยะ และการนำขยะไปเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   45000 บาท
มูลค่ารายรับ   45000 บาท
ค่าใช้จ่าย 41600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   41600 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สังกัด กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะ แก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อจะได้นำไปบูรณาการต่อยอดภายในองค์กรของตัวเองต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 118 คน ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล