เริ่มสัมมนาเวลา 13.00 น ที่ห้องประชุมคาวบอยเธียเธอร์

สถานที่ : ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

วันที่รับลงทะเบียน : 23/8/2560 - 23/8/2560

ค่าลงทะเบียน : 41600.0000

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 35 / 100
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวบุษบา กลีบแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2 นางสาวสายทอง นาคงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
3 JENJIRA WICHAMAK
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
4 นางสาวณิชา พรมทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
5 เจนจิรา วิชามาก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
6 นายมนตรี กันหาจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
7 นางสาวศิรภัสธรา ธนพัตภัคพงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
8 นางสาวเนตรชนก พุทธจง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
9 นางสาวสุภาพร สีเทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
10 นางสาวสุทธิดา พุทธศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
11 นางสาวสุภารัตน์ มาเยอะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
12 นางสาวพิมพ์พิชชา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
13 นายเกษมชัย ชมคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
14 นายณัฐสุชัจจ์ รุ่งเรืองประมง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
15 นางสาวภาสวรรณ บุญศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
16 นายยุทธนา มาเจริญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
17 นางสาวสุมิตรา ชัยมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
18 นายชิติพัทธ์ จันชะนะกิจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
19 นางสาวจุฑาภัทร จันดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
20 นางสาวสุภาภรณ์ พรหมศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
21 นางสาวบุรินทร์ทิพย์ พุทธลา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
22 นายกฤษฎา ชัยศร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
23 นายศุภวิชญ์ มาเอื้อย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
24 นายวสุรัตน์ โพธิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
25 นางสาวจิณห์วรา ลำใย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
26 นางสาวจินตนา อุดเวียง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
27 นางสาวนพรัตน์ บุญเรือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
28 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์ขวาง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
29 นางสาวโยษิตา ดวงสว่าง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
30 นางสาวณัฐณิชา สมฤทธิ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
31 นางสาวธนัชพร ใจเงิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
32 นางสาวณัฐพร อินทะกันฑ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
33 นางสาวหฤทัยชนก คำใส
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
34 นางสาวปภัชญา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
35 นางสาวพุทธิดา เลิศจิตรานนท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์