กิจกรรมขบวนวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่เริ่มต้น 05/07/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2560 เวลา 15:00
สถานที่จัด วัดทุ่งหมื่นน้อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
กองพัฒนานักศึกษา 1
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801105329   นายณัฐวุฒิ   ฉันทิยานนท์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105330   ณัฐศักดิ์   ชนะพาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105355   นางสาวพลอยวรินทร์   ชื่นบาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105374   วิโรจน์   เรืองสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105394   นายอนุรักษ์   สร้อยแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5806104363   นางสาวญาณิศา   ภักดีสาร : การเงิน 6ชั่วโมง
5814102304   กฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5819101314   ธนภูมิ   สีแดด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901125339   รุ่งอรุณ   คำเก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125340   นายวนพล   หมื่นเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5905104376   วณิชยา   ศรีประวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101321   นายจักรกฤษ   สุรินทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912106396   กัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5915123308   นายกีรติ   กิตตะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123343   นันทวิช   แสงจู : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5919101006   นายตะวัน   จันศิริ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6001102410   พฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6003103331   นางสาวบงกชรัตน์   บุญรุ่งเรืองศักดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003104338   สุทธิดา   กำเหนิดทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004107338   สุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101403   อภิญญา   พันธ์ภักดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006103042   ฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103327   นางสาวจิราลักษณ์   อินทะพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104391   มนัสศักดิ์   ทองทิพย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105386   อดิศักดิ์   เวียงเดช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6009101307   กุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101320   ณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101372   วิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102343   อมลดา   คำวงค์ใส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6018102343   นิโลบล   สมป่าสัก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102373   หทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102378   อาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6022101390   ภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชา ดังเป็นเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรม จริยธรรม จึงส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   41 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล