โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 "คุณธรรมของพระราชากับการพัฒนาชาติ"

วันที่เริ่มต้น 30/05/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
5804106333   นายภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5804106352   นายสันติภาพ   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 10ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5805104360   นายพงศ์ปกรณ์   ดอนมูล : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5805104363   นางสาวพรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 10ชั่วโมง
5807101321   นายวีรภัทร   แก้วลิพอน : การประมง 10ชั่วโมง
5807101323   นางสาวสรัลพร   จันทร์มณี : การประมง 10ชั่วโมง
5807101325   นางสาวสุพรรณี   สมรูป : การประมง 10ชั่วโมง
5807108351   นางสาวอรวรรณ   วัชรานนท์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5808104311   นางสาวณุกัญญา   จันทธรรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5808107320   นางสาวจุฑารัตน์   กองคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5808107349   นางสาวบุญกนก   พรหมเทพ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5808107378   นางสาวศรุตา   ต้นสุนทร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5808107385   นายสหรัฐ   มณฑาทอง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5808108321   นายวีรชน   แซ่กอ : การจัดการชุมชน 10ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10ชั่วโมง
5812102315   นางสาวจิราวรรณ   เกตุจำนงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5812106317   นางสาวชลธิดา   สุวรรณไชยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5812106327   นางสาวณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5812107345   นางสาวภัทราพร   ดนูพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 10ชั่วโมง
5818102306   นางสาวจารุมาศ   พิลาวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5901101018   นายธนากร   ประชุมศรี : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5901102513   นางสาวสุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105358   นายพลพิทักษ์   หม่อมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105364   นายพีรดนย์   พุทธรักษา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105385   นายสถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5901125348   นางสาวสรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
5901125356   นายธีระพงศ์   แก้วศรีโวย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
5901126301   นางสาวกฤตยา   ใจปินตา : วิทยาการสมุนไพร 10ชั่วโมง
5901126325   นายพีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 10ชั่วโมง
5903101305   นางสาวกุญณภาสร   ขจรคำ : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
5903101354   นางสาววลารินทร์   ยาวุฒิ : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
5903103301   นางสาวกมลชนก   ทองงามขำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103302   นายกฤตยชญ์   โกฏิเเก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103304   นางสาวกัญยา   วงค์ทิพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103305   นางสาวกัลยรัตน์   ปรางทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103308   นางสาวกุลณัฐ   นะมะหึมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103309   นางสาวเกศินี   เนตรธิยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103310   นางสาวคำนุ่ม   เดือนอิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103311   นางสาวจารุมาตย์   ห้วยไชย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103313   นางสาวจิดาภา   แสนมูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103314   นางสาวเจนจิรา   สายจีน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103315   นางสาวฐมาพร   สิงหปรีชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103317   นางสาวฐิติรัตน์   ทะโป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103321   นายเทพภาชัย   อิสสระชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103322   นายธนกร   ขยันกิจพัฒนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103323   นางสาวธัญชนก   เทพวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103324   นางสาวธัญลักษณ์   สายสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103325   นางสาวธิดารัตน์   ก๋าแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103326   นางสาวธิติมา   ทองยอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103328   นางสาวนริศรา   รัตนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103330   นางสาวน้ำทิพย์   รักชีวิต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103331   นางสาวปานฉัตร   ศรีวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103332   นางสาวพรทิพา   ต๊ะต้องใจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103333   นายพรฤกษ์   พรอภิญญากุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103334   นางสาวพิมผกา   ปู่คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103335   นางสาวเพ็ญนภา   ละทินา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103336   นางสาวไพรินทร์   คุณปิ๊ก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103337   นางสาวไพลิน   ชัยชนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103338   นางสาวภัทรวดี   บุญจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103339   นางสาวภาณุมาส   บุตรชารี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103340   นางสาวภารดา   มางิ้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103342   นางสาวมินตรา   อุทาหรณ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103343   นางสาวยุพารัตน์   บัวจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103344   นางสาวรัตติกา   ติง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103345   นางสาวรัตติยากร   ภู่เรียนคู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103346   นางสาวรัตติยาพร   หงษ์เขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103347   นางสาวรัตนาภรณ์   มีมาก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103348   นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์สิงห์คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103352   นางสาวศศิพร   แซ่จ๋าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103353   นางสาวสิริวรรณ์   แสงล้ำเลิศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103354   นางสาวสุกัลยา   เหลืองเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103355   นางสาวหนึ่งฤทัย   คำเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103356   นายอนุวัต   อุทธิยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103357   นางสาวอรกานต์   กาบคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103358   นางสาวอรวรรยา   สุวรรณสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103359   นางสาวอลีนดา   กันทาสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103360   นางสาวอันธิกา   เจริญเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903103361   นางสาวอาภาภรณ์   ธนาฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5903104320   นายปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
5903104329   นางสาวรวิกานต์   วุฒิรัตน์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
5903104333   นางสาวสุธาทิพย์   พิศโฉม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
5904101346   นางสาวแพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
5904104319   นางสาววัชราภรณ์   สีต๊ะ : สถิติ 10ชั่วโมง
5904104323   นางสาวศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 10ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904105329   นางสาววรารัตน์   พุ่มศิริ : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904106306   นางสาวชนิกานต์   สิงห์ไชย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5904106327   นางสาววริศรา   ทิพย์ยอม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5904107301   นางสาวกฤติยา   ชัยรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904107310   นางสาวปิยณัฏฐ์   ขันแข่งบุญ : วัสดุศาสตร์ 10ชั่วโมง
5904108312   นางสาวศิริรัตน์   ชื่นแสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 10ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5905104346   นายธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5905104375   นางสาวรุ่งนภา   โพธิวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5905204326   นายธีรภัทร์   อินทร์แพง : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5905204354   นายอาทิตย์   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 10ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 10ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 10ชั่วโมง
5906103315   นางสาวกุศรินทร์   ดวงปัญญา : บัญชี 10ชั่วโมง
5906103371   นางสาวธัชณภัค   โพทวี : บัญชี 10ชั่วโมง
5906103377   นางสาวธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 10ชั่วโมง
5906104330   นายเจษฎา   พูลสิน : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104346   นายณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104356   นางสาวณัฐวรา   ปันต๊ะถา : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104360   นางสาวดวงกมล   พลดงนอก : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104446   นางสาวสุชานันท์   คันศร : การเงิน 10ชั่วโมง
5907101010   นางสาววรนิต   ประสพเนตร : การประมง 10ชั่วโมง
5907101011   นายวรพล   มีแย้ม : การประมง 10ชั่วโมง
5907101301   นางสาวกนกพร   วิทา : การประมง 10ชั่วโมง
5907101322   นายปัทวีร์   แดงสุทัศนีย์ : การประมง 10ชั่วโมง
5907103001   นางสาวไพลิน   ก้อนเพชร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5907103304   นางสาวนฤมล   โสมสุข : การจัดการ 10ชั่วโมง
5907103306   นางสาวภานุมาส   สวัสดี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5907104302   นางสาวขวัญฤดี   ศรีม่วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5907104310   นางสาววรัฐภรณ์   จริยวิทยานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5907107302   นางสาวชลิตา   บุญมาก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
5907108310   นายณชนก   ประทุมมาศ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5907108322   นางสาวปิยรัฐ   จำแถว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5907108346   นางสาวอิสริยา   เพ็งแสน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908104301   นางสาวเกตสุดา   สายสุภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104304   นางสาวเฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104305   นางสาวชรัลสรณ์   แสงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104306   นางสาวโชติกา   ไวยลาภ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104309   นางสาวพรรณวิลัย   อุบลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104310   นางสาวพลอยสุมาลย์   สัจจากุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104311   นางสาวพลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104312   นางสาวพิชญธิดา   หอมสอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104314   นางสาวเพ็ญนภา   จี๋เอ้ย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104316   นางสาวรสสุคนธ์   แขโคกกรวด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104317   นางสาวรุ้งตะวัน   อำปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104318   นางสาววันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104319   นางสาวศิรินยา   จันทร์ธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104321   นางสาวหทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104322   นางสาวอภิญญา   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104323   นางสาวอรวรรยา   กรพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908104324   นางสาวอุษณีย์   อินทรกำธรชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5908106307   นายชวลิต   ขำใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5908106336   นายศุภกฤต   วรรณดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5908107313   นางสาวจิรภัทร์   พรมสง่า : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107314   นายจิรภัทร   สุนทรชาติ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107315   นายจิรวัฒน์   เหล่ากอแก้ว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107336   นางสาวพัชรี   หาญเวช : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107340   นางสาวเพชรรัตน์   จันทรดิลกกุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107348   นางสาวยุพาวรรณ   รัตนบัลลัง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107360   นางสาวศิริวรรณ   รักช้าง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107368   นางสาวสโรชา   ทองนพคุณ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107370   นางสาวสุทธิดา   แสนเงิน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5908107373   นางสาวสุภาภรณ์   ฟูปิง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5909101019   นายณัฐพงศ์   ดินเหลือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101048   นางสาววันยเรศ   แสงชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101061   นายสุประวีณ์   กันหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101344   นางสาวนิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5910101017   นางสาวปาริฉัตร   อุปถานา : การประมง 10ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 10ชั่วโมง
5912101329   นางสาวณัฐริกา   พรมสอน : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5912101335   นางสาวธนาพร   ดอนคำมูล : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5912106324   นางสาวทิพารมย์   หลักหมั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5912107334   นายภัคพงศ์   ปัญธิญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 10ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914102358   นางสาวศศิพิมพ์   คีลาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5915123332   นางสาวดลนภา   ถาใหม่ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5915123357   นางสาวพนิดา   ชนะสงคราม : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5915123375   นางสาวรุจิรา   สมคิด : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5915123405   นางสาวอาทิตยา   จันทร์แจ่ม : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5919101016   นางสาววิไลวรรณ   ศรีหานาม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
5919102528   นายสาธร   เล้าประเสริฐ : ภูมิสถาปัตยกรรม 10ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 10ชั่วโมง
5922102006   นายชัยณรงค์   วรรณชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5922103007   นายณรงค์ฤทธิ์   เกษมสุขไพศาล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
5922103009   นายธนัช   ปวนเต็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
5922103021   นางสาวสิริลักษณ์   ยิ้มยนต์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเจริญทางวัตถุและรักความสะดวกสบาย แต่ละคนต่างแสวงหา และพยายามให้ได้มาซึ่งวัตถุ เพื่อสนองความต้องการของตน ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน ดำเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง หากละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบหายนะในที่สุด
เยาวชน ถือเป็นบุคลากรของชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากเยาวชนของประเทศชาติได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรได้้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบส่วนรวม มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาทั้งด้านสวัสดิการ และการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และนำไปสู่การพัฒนาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล