โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"

วันที่เริ่มต้น 28/06/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 28/06/2560 เวลา 17:30
สถานที่จัด ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่นในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยมีนักศึกษามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวนมาก เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่นักศึกษาจะได้มีกิจกรรมเสริมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงให้เห็นถึงความรู้จักรักสามัคคีของคนในชาติแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพในการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้แก่คนในชุมชนและตัวเองได้ยั่งยืน รวมถึงเป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิต หารายได้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการปฎิบัติจริง ในการนี้กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ “การจัดทำดอกดารารัตน์” ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล