ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605101348   นางสาวนิโลบล   คัมภีระมนต์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5606103378   นางสาวพัชราภรณ์   พลอยแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
5701101314   นายฉันทัช   บุญธานี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5703104329   นางสาวสุพัตรา   ปาอ้าย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5703104334   นางสาวอาทิตยา   มีสัตย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101308   นางสาวกันยา   สติภา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101320   นายชยุตม์   วิทิตปริวรรต : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101339   นายธนกิจ   บุญสูง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101340   นายธนวันต์   ผักกูด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101341   นายธเนศ   อ่อนตานา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101346   นายนนทพัทธ์   ศรีโพธิ์วัง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101347   นายนราธร   มูลลี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101350   นายนำโชค   สาระมณี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101356   นายปฐม   ชูคีรี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101360   นายปราชญา   ปันประสพ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101366   นายพงษ์วิชญ์   ปทุมเทศวิพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705104317   นายชูชัย   แก้วชุ่ม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104321   นายณัฏฐ์   โพธิ์ตาวรกิตต์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104322   นายณัฐกิตติ์   ไกรงาม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104368   นายรัชพล   ไพรวัน : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705201354   นายสิทธิพงษ์   สัตตะโส : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204304   นายกล้าณรงค์   อมรกุลพิทยา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204309   นางสาวชลิตา   ถาวิโร : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204317   นายธราเทพ   ศรีดาคำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204320   นายนครินทร์   ดวงปันสิงห์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204321   นางสาวนครินทร์   ปิวรรณา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204326   นางสาวปภาวรินทร์   สมทรง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204327   นายพรวุฒิ   มูลรังษี : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204330   นางสาวภัสสร   เพ็ชรรักษา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204333   นายภูริณัฐ   สุนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204334   นางสาวมัฌฌิมา   คำวงค์ษา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204335   นายยุทธนา   ชัยปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204337   นายรัฐมงคล   ภู่บุบผา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204339   นายวรพจน์   กวงคำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204340   นายวรินทร์   ศิริพรรณาภิรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204341   นายวิทวัส   ข้าวจ้าว : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204342   นายวิรุณ   ขันดี : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204345   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204346   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไทยกร : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204347   นายศิริพงษ์   ทานัง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204348   นางสาวศุภาพร   พิพัฒน์วัฒนาสกุล : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204350   นายสิทธิพงศ์   ศรีธิใหญ่ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204351   นางสาวสุดาทิพย์   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204352   นายสุทธิเกียรติ   สาริกานนท์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204354   นางสาวเสาวลักษณ์   กุลพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204356   นางสาวอมรรัตน์   พลเหิม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204358   นางสาวอิษราภรณ์   ช้างทอง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5706104448   นางสาวภัททิยา   ชุ่มมงคล : การเงิน 4ชั่วโมง
5706104453   นายภาสกร   ม้าสดร : การเงิน 4ชั่วโมง
5706104504   นายสาธิต   สุขพรหม : การเงิน 4ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101355   นายพลากร   สุรินทร์เซ็ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101375   นายวชิรพล   ตันสุวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101401   นายสุทธิชัย   ทาสัก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101427   นางสาวอินธุอร   หาญแท้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722103012   นายภานุวัฒน์   เรือนเมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 4ชั่วโมง
5822101009   นางสาวณัฐณิชา   มณีเรนู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101320   นางสาวจุฑารัตน์   บุญเจริญ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
5822102001   นายจิรวัฒน์   ตุ้ยหนิ้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102002   นายชัยวัชร   ไชยแสนวัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102013   นายเรวัฒนน์   คุณสุขุมพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102018   นางสาวสุกัญญา   เขี่ยนแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 4ชั่วโมง
5909101340   นางสาวนงนุช   วัฒนาอนุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5922102001   นายจักรกฤษณ์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102005   นางสาวจุฑามาศ   ฉิมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102009   นายนพชัย   ใจเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102010   นางสาวพนิดา   สุขศรีพนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102011   นางสาวพรไพรินทร์   ชุ่มกลิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102012   นายพรรณทวุฒิ   ราชเดิม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102013   นางสาวเมทินี   ลือขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102016   นายวัชระวิทย์   ศรีบูพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102018   นางสาวสมถวิล   คำหมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102019   นางสาวสุดาวรรณ   ศรียางแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102022   นายอดิศักดิ์   แสนสี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102023   นายอนวัช   สุขเพิ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102024   นางสาวอมรรัตน์   ล้อมลาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง